Novinky

Tábory pre tých najzraniteľnejších na 17 miestach na Slovensku

Únia materských centier usporiada v rámci programu Učenie pre život tábory pre deti a rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia v dňoch od 8. do 14. júla na 17 miestach na Slovensku. Ide o aktivitu,...

Prispejme deťom na leto plné zážitkov – Globálna výzva 2024

Prichádza leto a deti sa tešia na pestré aktivity v táboroch. Pre deti ohrozené chudobou sú však letné tábory len vzdialenou túžbou. Pomôžte aj vy deťom zo znevýhodnených skupín stráviť...

“Práca” v materskom centre bola “láska na prvý pohľad”

Materské centrum Klokanček je v projekte Učenie pre život už od začiatku, od roka 2018. Realizujú ho dve naše líderky – Beátka a Katka na dvoch miestach v rámci Nitry. Prvým je Útulok...

Otvorili sme 2. fázu Učenia pre život!

24. 4. 2024 sme v Košiciach v materskom centre Pastierik slávnostne otvorili druhú fázu programu Učenie pre život (UPŽ). Na tlačovú besedu prijali pozvanie hostky: Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier,...

ZOE chodí a je z nej veľká škôlkarka

Pamätáte si 3 príbehy silných mamičiek a ich detičiek, ktoré reprezentujú program Učenie pre život? Veronika prišla so svojou dcérkou Zoe do programu Učenie pre život na základe odporúčania Centra včasnej...

Mama, ktorá dnes pomáha iným mamám

Pamätáte si 3 príbehy silných mamičiek a ich detičiek, ktoré reprezentujú program Učenie pre život? Janka je mamou troch detí. Ako sama hovorí, je to tá najúžasnejšia vec na svete, ale...

Učenie pre život už aj v Košiciach

Tento rok vstúpili do programu Učenie pre život, ktorý prináša bezplatné vzdelávanie a podporu znevýhodneným rodinám s deťmi do 6 rokov, nové materské centrá. Program sme rozšírili do 10tich nových miest....

The women who changed their communities… long before us. Do you know Therese Brunsvik?

We did not invent what we are doing in the mother centers – there were women before us, in every town, in every village, who changed them. They slowly and...

Tie ženy, ktoré menili svoje komunity… už dávno pred nami. Poznáte Teréziu Brunšvikovú?

Nevymysleli sme to, čo robíme v materských centrách – už pred nami tu, v každom meste, v každej obci, žili ženy, ktoré ich zmenili. Trpezlivo, pomaly búrali stereotypy. Učili deti,...

The women who changed their communities… long before us. Do you know Magdalena?

We did not invent what we are doing in the mother centers – there were women before us, in every town, in every village, who changed them. They slowly and...

Tie ženy, ktoré menili svoje komunity… už dávno pred nami. Poznáte Magdalénu?

Nevymysleli sme to, čo robíme v materských centrách – už pred nami tu, v každom meste, v každej obci, žili ženy, ktoré ich zmenili. Trpezlivo, pomaly búrali stereotypy. Učili deti, že sa dá...

O čom hovoria dievčatá, keď hovoria o zdravých vzťahoch? Čudovali by ste sa.

Aj dnes sme hovorili o pozícii žien v komunitách s mladými ženami - tentoraz na Obchodnej akadémii - Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Otvárali sme v bezpečnom priestore témy ich práv,...

What do girls say when talking about healthy relationships? You would be surprised.

Today we talked to young women about the position of women in communities – this time at the Business Academy – the Kereskedelmi Akadémia in Rimavska Sobota. In a safe...

Stromček splnených prianí

57 detí z rôznych kútov Slovenska sa tešilo z vianočných darčekov. Tie im pripravili spoločnosti Generali Slovensko, Siemens Slovensko a SkyToll, ktoré každoročne usporadúvajú túto výnimočnú aktivitu „Stromček prianí“ pre deti zo znevýhodneného...

Podarilo sa nám rozžiariť detské očká zo sociálne znevýhodnených rodín

Pod každým vianočným stromčekom by mali detské očká žiariť šťastím. Mnohé rodiny na Slovensku si však nemôžu dovoliť „ozajstné“ Vianoce. Niektoré dokonca nemajú ani vianočný stromček či pravú vianočnú večeru,...

ROZHOVOR s … Martina Magdová, Materské centrum Bakomi

„S deťmi musia pracovať mamy aj doma, to je jediná úspešná cesta," hovorí líderka Martina, ktorá vidí výsledky programu Učenia pre život každý týždeň na vlastné oči, v malých jednoduchých...

Sestra z “Orecháča”

Sr. Eva Pullmanová pochádza zo Záhoria z obce Sobotište, kde vyrastala v kresťanskej rodine. Od malička sa stretávala so saleziánskymi rodinnými príslušníkmi. Ako sama tvrdí, v mladosti pocítila Božie volanie....

Ženy majú rovnaké možnosti. Alebo aj nie.

Museli sme vstať, podeliť sa na skupiny a skúšať argumentovať. Na niektorých školách majú deti jednoducho viac temperamentu… vlastne si hovoríme, že tam, kde nielen sedia a počúvajú, ale aj...

Women have equal opportunities. Or maybe not.

We had to get up, divide into groups and try to argue. In some schools, the children are simply more temperamental… in fact, we think that where they're not just...

Gymnázium v Rožňave je plné premýšľajúcich mladých ľudí

Nechcelo sa im iba pozerať sa a počúvať to, čo im prinesieme. Nadšene hľadali vlastné paralely, dôležité ženy vo svojom regióne a pýtali sa na sociálne fenomény, ktoré ovplyvňujú životy...

Gymnasium in Rožňava is full of thinking young people

They didn't just want to watch and listen to what we brought them. They were eagerly looking for their own parallels, important women in their region and asking about social...

Rozkladali sme históriu na atómy

V gymnáziu, kde inde ako na Školskej, sme boli 17. apríla 2023 v Dubnici nad Váhom. A bolo to zaujímavé. Gymnazistky totiž chceli vedieť, ako sa ženy dokázali napriek neporovnateľne...

We broke history down into atoms

On the 17th of April, 2023, we were at a gymnasium, where else but Školská, in Dubnica nad Váhom. And it was interesting. The gymnasts wanted to know how women...

Odkedy mohli ženy v Revúcej študovať na gymnáziu?

Základná škola Branislava Zlocha v Revúcej má na chodbách takéto nádherné výtvarné dielka. A s jej žiačkami a žiakmi sme hľadali zaujímavé ženské osobnosti - a vôbec to nebolo ľahké....

Since when could women in Revúca study at a gymnasium?

Branislav Zloch Elementary School in Revúca has these beautiful art pieces in the corridors. And with its pupils, we looked for interesting female personalities – and it wasn't easy at...

V Plešivci sme dokonca vyšli za hranice

Keď pani učiteľky a páni učitelia zostávajú v triede a zapájajú sa… to je také senzačné! Aj v Plešivci, kde sme boli 16. novembra 2022 to tak bolo. Nielenže sme...

We even went beyond the borders in Plešivec

Having the teachers stay in the classroom and join in… is so sensational! That was the case in Plešivec, where we went on November 16th, 2022. Not only did we...

Keď žiaci a žiačky hovoria, že ich vzorom sú ich učiteľky… to hreje

Je zaujímavé, ako rýchlo zabúdame na to, čo prežili ľudia pred nami a poučili sa zo zlých príbehov. Ale keď sú zaujímavé, keď nám dôjde, že neboli iní ako my...

When students say that their teachers are their role models… that warms our hearts

It's interesting how quickly we forget what people before us went through and learned from bad stories. But when they're interesting, when we realize that they weren't different from us...

Základná škola Zlatá je naozaj zlatá

Základná škola Zlatá (stojí na ulici Zlatá v Rožňave) je sídlisková škola na ktorú chodia nesmierne zvedavé deti. Pýtali sa na všetko, čo sme priniesli: samé hľadali informácie o dôležitých...

The Zlatá Elementary School is really sweet

The Zlatá Elementary School (located on Zlatá street in Rožňava) is a school attended by incredibly curious children. They asked about everything we brought: they themselves looked for information about...

Rozhovor s… Viki Sisková, líderka programu Učenie pre život v MC Hernička v Spišskej Belej

„Malé úspechy v podobe značného rozširovania slovnej zásoby u detí, zmeny postoja z neochoty spolupracovať k zapájaniu sa do aktivít, či očividnej radosti z hry, ma neuveriteľne utvrdzovali v tom, že táto práca je dôležitá.“ Som...

In Soľ, we looked for understanding on social media 

It is not at all easy to find a code for communicating with young people about the position of women in society. At an elementary school in Soľ (a village...

V Soli sme hľadali porozumenie na sociálnych sieťach

Vôbec nie je jednoduché nájsť kód, ktorým budeme komunikovať s mladými ľuďmi o postavení žien v spoločnosti. Na základnej škole v Soli (to je obec na skok od Vranova nad...

The story of MC Nezábudka

We were looking for women who changed their communities. In small ways. In everyday things. They often don't see what they've come up with until a few years later when...

Príbeh MC Nezábudka

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Where children learn to read. And much more.

We were looking for women who changed their communities. In small ways. In everyday things. They often don't see what they've come up with until a few years later when...

Tam, kde sa deti učia čítať. A veľa iného

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Nevedko mother center opened for mothers with disadvantaged children

We were looking for women who changed their communities. In small ways. In everyday things. They often don't see what they've come up with until a few years later when...

Materské centrum Nevedko sa otvorilo pre mamy so znevýhodnenými deťmi

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Klokanček mother center in Nitra is basically a theater laboratory

We were looking for women who changed their communities. In small ways. In everyday things. They often don't see what they've come up with until a few years later when...

Materské centrum Klokanček v Nitre je vlastne také divadelné laboratórium

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

Coming to Medulienka in Levice is like coming home

We were looking for women who changed their communities. In small ways. In everyday things. They often don't see what they've come up with until a few years later when...

Prísť do Levíc do Medulienky je ako prísť domov

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli, vidia až za pár rokov, keď im deti hovoria, ako supersky sa cítili v materských...

The story of RC Dlháčik

We were looking for women who changed their communities. In small ways. In everyday things. They often don't see what they've come up with until a few years later when...

Príbeh RC Dlháčik

Hľadali sme ženy, ktoré zmenili svoje komunity. V drobnostiach. V každodennosti. Často to, čo vymysleli vidia až za pár rokov, keď im aj "cudzie" deti hovoria, ako supersky sa cítili...

The Women Who Changed Their Communities Conference

We've been collecting materials for almost two years. We talked to you – to women who change their communities and to those who did it before you. We thought about,...

Konferencia Ženy, ktoré zmenili svoje komunity

Takmer dva roky sme zbierali materiál. Rozprávali sme sa s vami - so ženami, ktoré menia svoje komunity a aj s tými, ktoré to robili pred vami. Premýšľali sme, skúmali...

Októbrové číslo časopisu Materské centrá

Na svete je októbrové číslo časopisu Materské centrá, v ktorom prinášame tieto témy: Spolupráca, partnerstvá, priateľstvá Ženy pomáhajú ženám Ocenenie k 20. výročiu ÚMC Aj ja mením svet k lepšiemu...

Česko – Slovenské stretnutie k Medzinárodnému dňu materských centier

Pozývame vás na online stretnutie k Medzinárodnému dňu materských centier pre zástupcov materských, rodinných a komunitných centier. Stretnutie sa uskutoční 10. 10. 2023 od 13.00 do 15.00 cez Google meet....