Rodičovské vzdelávanie

Cesta ku krajšiemu detstvu

Cieľ projektu

 • Naučiť rodičov ako porozumieť deťom a sebe samému.
 • Vedieť sa vnútorne vysporiadať so situáciami z vlastného detstva.
 • Zvládať výchovu detí so špecifickými potrebami, prijímať rozdiely detí, nájsť cestu ako sa otvoriť okoliu.
 • Učiť sa zmeniť postoj vo výchove a hľadať v deťoch a v sebe samom pozitívne stránky. Rozvíjať ich na základe nových rodičovských zručností.
 • Podporiť preventívne opatrenia v oblasti výchovy detí v problémových rodinách.

Východiská projektu

V súčasnosti sa situácia v oblasti výchovy detí veľmi zhoršila. Rodičovskej výchove sa nevenuje dostatok pozornosti. Zvyšuje sa počet fyzicky, mentálne a spoločensky znevýhodnených detí. Je potrebné opäť rozvinúť diskusiu o prístupe k výchove detí so špecifickými potrebami aj bežných detí. Na rodičov pri výchove detí je vytváraný obrovský tlak zo strany celej spoločnosti.

 • Vzniká mediálny tlak, kde sú bez cenzúry vysielané televízne programy v akomkoľvek čase,
 • tlak sociálnych sietí s nekontrolovaným prístupom k informáciám, ktoré môžu byť pre detský vývoj škodlivé a môžu znehodnotiť ochranu súkromia detí,
 • tlak z finančnej situácie, ktorý núti rodičov k pracovnej vyťaženosti počas celého dňa, čím sa znižuje kontrola detí.

Cieľové skupiny

 • Rodiny so špecifickými potrebami,
 • zdravotne alebo sociálne znevýhodnené rodiny,
 • náhradné a profesionálne rodiny.

Zážitkové vzdelávanie v materských a rodinných centrách

V materských a rodinných centrách sme pripravili zážitkové vzdelávanie s aktivitami, kde sme poukázali na dôležitosť navrátenia sa do vlastného detstva a hľadania vlastného názoru rodiča, podloženého odbornými vyjadreniami. Ukázalo sa, že problémy s výchovou detí sa vyskytujú najmä v rodinách, ktoré majú špecifické potreby, znevýhodnenia fyzického, mentálneho alebo sociálneho charakteru. Formou diskusií a tréningov sme ukázali rodičom malých detí ako zmeniť zaužívané formy správania, ako vychovávať bez zraňujúcich účinkov, ako viesť deti, keď sa ocitnú v problémových situáciách, ale aj ako nadväzovať kontakty, ako začať komunikáciu, ako otvoriť svoje vnútro a hovoriť o svojich problémoch, a to v bezpečnom prostredí materských a rodinných centier a v spoločnosti rodičov s podobnými problémami.

Vzdelávacie aktivity v materských a rodinných centrách, ktoré sme uskutočnili, boli postavené na jedinečnosti svojho prostredia. Materské a rodinné centrá sú neformálnym a nekomerčným priestorom,  čo podporuje proces rodičovského vzdelávania a prirodzeného učenia. Rodiny, ktoré patria do cieľovej skupiny, sme nasmerovali a ukázali im cestu ku zdravej výchove detí. Vzdelávací materiál bol vytvorený odborným garantom kurzov rodičovského vzdelávania, ktorý viedol kurzy aj v predchádzajúcom projekte zameranom na rodičovské vzdelávanie pre bežné rodiny.

Prínos projektu

Rodičia z problémových rodín boli schopní rozprávať o svojich problémoch, začali komunikovať s rodičmi zdravých detí na rovnakej úrovni, a to bez podceňovania sa. Po absolvovaní tréningov s modelovými situáciami boli schopní lepšie rozumieť potrebám svojich detí. Učili sa porozumieť aj sebe a lepšie vnímať vlastnú sebahodnotu. S touto zmenou správania a výchovy budú schopní začleniť sa do bežnej spoločnosti a aktívne sa zúčastňovať rôznych aktivít.Budú schopní aktívnejšie tráviť čas a budú si vedieť vzájomne pomôcť s rodičmi zdravých detí. Budú schopní dôverovať si v starostlivosti o svoje deti.