Erasmus+ SK: Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu

English version of project summary

Ciele projektu

Projekt Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu je zameraný na vytvorenie strategických partnerstiev s organizáciami s rovnakým alebo podobným zameraním ako má Únia materských centier (ÚMC). Sú to partnerstvá podporujúce výmenu osvedčených postupov pri vzdelávanie dospelých, ktorí pracujú s dospelými/s rodičmi. Prioritou je vzdelávanie vedúcich pracovníčok materských/ rodinných centier a partnerských organizácií, ktoré bude realizované rôznymi metódami neformálneho aj informálneho vzdelávania v oblasti práce s dospelými/ s rodičmi.
Vzdelávacie programy budú zamerané na prácu s rodičmi, starými rodičmi, rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, rodičmi zdravotne postihnutých detí. Ide prioritne o získavanie a výmenu vedomostí a praktických zručností, o inšpiráciu, zdieľanie a ukážky dobrej praxe. Ukážky praktických zručností partnerských organizácií v ich prirodzenom prostredí, dôvody, prečo sa rozhodli práve pre daný druh vzdelávania, aký majú prístup, aké postupy používajú, aké metódy sa im osvedčili, kde sú problémy. Vzdelávanie rodičov je dôležitou súčasťou zvyšovania ich základných kompetencií. Zároveň tak dokážeme vplývať na ich postoj k výchove a vzdelávaniu detí.

Východiská projektu

Únia materských centier už 14 rokov pôsobí v oblasti vzdelávania rodičov. Naštartovala ju v roku 2006 kampaň Ako chceme vychovávať naše deti. Vznikli tak Akadémie praktického rodičovstva (ďalej APR), ktoré vychádzali z potrieb rodičov. Preto bol vytvorený kurz Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému, ktorý vychádzal z tézy, že dieťaťu by mal najlepšie rozumieť jeho rodič. V roku 2009 po medzinárodnej konferencií a nadnárodných stretnutiach vyústila táto práca do akreditovaného kurzu a publikácie doplnenej odbornými konzultáciami psychológov, pediatrov a pedagógov. Na týchto základoch Únia materských centier stavia už viac ako 10 rokov. Zároveň však čas ukázal, že prišlo k zmenám v základných kompetenciách a aj vzdelávanie v centrách sa prispôsobilo potrebám rodičov. Dnes pracujeme s rôznymi skupinami rodičov a aj ich požiadavky sa líšia. APR pôsobia v
materských a rodinných centrách ako komunitné svojpomocné skupiny, do ktorých si v prípade potreby prizývame aj odborníkov k daným témam.
Medzi kľúčové kompetencie naďalej patrí ranné rodičovstvo, výchova detí, zvládanie emócií, no pridali sa pedagogické princípy Márie Montessori, IT a online vzdelávanie a digizručnosti, časový manažment, finančná gramotnosť, nástup do práce.

Partneri v projekte

Naši partneri Síť pro rodinu (ČR), Centar za Majke Plamen (BIH), Centar za Majke Aurora- Mine (SRB) a Single Parent Families Foundation (HU) majú rovnako ako my prioritný cieľ vzdelávanie dospelých/ rodičov v oblastiach, ktoré sa vyšpecifikovali v ich krajinách – IKT vzdelávanie, efektívnosť rodičovstva, udržateľnosť kvality materinského jazyka v bilingválnej komunite, vzdelávanie rómskych rodičov, žien z chudobných rurálnych rodín či etnicky zmiešaných rodín, kde je nevyhnutné pracovať hlavne s rodovo scitliveným prístupom, pomoc pre single rodičov. Ponúkajú tiež vzdelávanie rodičov v občianskej angažovanosti, rovnoprávnosti príležitostí – zapájanie otcov do starostlivosti o deti a domácnosť.

UMC je zároveň členskou krajinou MINE ( medzinárodnej siete materských centier) a spolupracovali sme s viacerými medzinárodnými partnermi aj v iných projektoch, z ktorých najväčší bol projekt Verejné obývačky. I v tomto projekte máme centrá z MINE (SRB, BIH).

Zhrnutie projektu

Projekt Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu je príležitosťou ukázať, že vzájomná spolupráca, podpora a výmena skúseností je cestou nie len jednej krajiny, ale spoločnou cestou viacerých krajín Európy. Výmena skúseností nás inšpiruje a privedie k novým obzorom a novým možnostiam, ako urobiť svet lepším. Na základe spoločných mobilít a správ si následne vytvoríme Zbierku príkladov dobrej praxe, ktorá bude slúžiť pre nás a partnerské organizácie ako manuál možných vzdelávacích aktivít pre materské a rodinné centrá a partnerské organizácie. Bude diseminovaná do materských a rodinných centier na Slovensku. Zbierka bude preložená do anglického jazyka, aby ju mohli využívať dlhodobo i naše partnerské organizácie, no bude distribuovaná i do medzinárodnej siete MINE, kde bude pomocným materiálom pre všetky medzinárodné centrá v sieti MINE. S partnermi určite zostaneme v digitálnom kontakte a aj naďalej si môžeme cez IKT technológie vymieňať skúsenosti a deliť sa o úspechy na poli vzdelávania rodičov. S istotou vieme povedať, že vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré počas výmeny a vzdelávania nadobudneme, využijeme my na Slovensku ale aj všetci naši partneri vo svojej ďalšej edukatívnej činnosti vo vzdelávaní rodičov.

Logá partnerov projektu:

Centar za Majke - "Plamen zavidoviči"
Centar za Majke, "Aurora - MINE"
Síť pro rodinu
Single parents center

Zmluva a doplnok zmluvy:

Kliknutím na obrázok úvodnej strany zmluvy sa otvorí celá zmluva v pdf formáte.

Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus +
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus +

Kliknutím na obrázok úvodnej strany dodatku zmluvy sa otvorí celý dodatok zmluvy v pdf formáte.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu Erasmus +
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus +

Zbierka dobrej praxe z materských a rodinných centier zo Slovenska, Česka, Maďarska, Bosny a Srbska

Prečítajte si o zbierke dobrej praxe v tomto článku.