Grundtvig

Sektorový program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách. Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG granty na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity, ktoré podporujú vzdelávanie dospelých.

Cieľ projektu

  • Podporiť projekty dvojročnej spolupráce, do ktorých budú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých, minimálne z 3 krajín Programu LLP,
  • zdieľať informácie a skúsenosti z rôznych oblastí života materských centier všetkých participujúcich krajín,
  • podporovať aktívnu účasť materských a rodinných centier na mobilitách všetkých zúčastnených krajín,
  • podporovať aktívnu účasť materských a rodinných centier na jednotlivých témach vzdelávania dospelých – aktívne občianstvo, jazyky, medzikultúrny dialóg, zvyky, tradície, základné zručnosti, schopnosť čítať a písať, medzigeneračný dialóg, ICT, vzdelávanie vo väzniciach a vzdelávanie bývalých delikventov.

Učiace sa partnerstvá

Partnermi projektu Grundtvig sa stali Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Turecko a Slovensko. Každá krajina si vybrala témy, ktoré súviseli s bezpečnosťou a bezpečným prostredím v materských a rodinných centrách. Svoju nosnú tému každá krajina detailne rozpracovala formou dotazníkov a osobných diskusií v jednotlivých materských centrách. Spracované výstupy zhrnula do tématickej štúdie a zaslala ostatným participujúcim krajinám. Počas ôsmych mesiacov v roku prebiehali v centrách debaty na tématické štúdie  Vyvrcholením každého učiaceho sa partnerstva bolo zorganizovanie konferencie vo svojej krajine, kde boli pozvané zástupkyne materských centier a prezentované výstupy všetkých krajín k nosnej téme.

Diskusné témy projektu Grundtvig

Téma 1

Ako vytvoriť v materských a rodinných centrách bezpečnú verejnú obývačku

Varšava – POĽSKO

Ako vytvoriť a ochraňovať bezpečnú a jedinečnú atmosféru v MC/RC? Ako vyzerá bezpečné MC/RC? Vytvárajú pravidlá v MC/RC viac bezpečnosti? Vieme vytvoriť návod a pevný formát pre bezpečné MC/RC? Kto v MC/RC rozhoduje a ako sa to odzrkadlí na dôvere? Ako vytvoriť starostlivú komunitu v MC/RC? Máme zapojiť do MC/RC seniorov a akceptovať ich názory a obavy?
Výstupy z tém Poľsko

Téma 2

Bezpečnosť v rodine

Nižná na Orave – SLOVENSKO

Ako rodičia vytvoria v rodine bezpečné miesto: fyzicky (dom, elektrina, prostredie), citovo (starostlivá atmosféra, komunikácia, kultúra), duchovne (viera a rituály). Ako my v MC/ RC podporujeme ženy, aby mali bezpečie v ich rodinách?
Výstupy z tém Slovensko

Téma 3

Vytváranie bezpečia v čase krízy/ v život meniacich situáciách

Ankara – TURECKO

V krízach a v život meniacich a ohrozujúcich situáciách nastávajú obdobia a udalosti, ktoré často nie je jednoduché zvládnuť a prežiť. Je veľmi dôležité poznať fakty a vedieť kam sa obrátiť, aby zdolali problémy. Podporné skupiny a/alebo organizácie hrajú dôležitú úlohu pre ľudí, ktorí sa vyrovnávajú s ťažkými situáciami. Ako môžu byť MC/RC nápomocné a či naozaj nám môžu slúžiť pri napĺňaní potrieb počas týchto život meniacich situácií? 
Výstupy z tém Turecko

Téma 4

Ako nakladáme so systémom zdravotnej starostlivosti

Ankara – TURECKO

Ako zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť o našu rodinu, akú kontrolu mám nad ňou, čo prenechávame na profesionálov? Dôverujeme zdravotným organizáciám a ich pracovníkom? Sú moje deti zaočkované? Verím v liečebnú medicínu alebo preventívnu? Ako zvládam zastrašujúcu atmosféru v ambulanciách a nemocniciach? Ako môžem nájsť pomoc a pritom sa cítiť bezpečne a nemusieť poslúchať doktorov a slobodne si vybrať alternatívne spôsoby ako zabezpečiť zdravie v mojej rodine. Ako môže MC/RC pomôcť ženám pri riešeniach týchto problémov?
Výstupy z tém Turecko

Téma 5

Podpora na začiatku materstva

Stuttgart – NEMECKO

Ako si matky navzájom pomáhajú a podporujú sa na začiatku materstva. Cítia sa ženy osamotené v ich novej roli počas prvých mesiacov po narodení dieťaťa? Poskytuje rodina dostatok ochrany mladým matkám, ktoré si zvykajú na novú rolu? Poskytujú profesionáli – pôrodné asistentky a doktori pocit istoty matkám na začiatku materstva? Matky nemajú všetky odpovede ako vychovávať svoje dieťa, kto ich vie podporiť keď sú neisté? Aké informácie potrebujú mladé matky na začiatku materstva a od koho?
Výstupy z tém Nemecko

Téma 6

Bezpečnosť v našom tele

Bezpečnosť sa v prvom rade týka sebapoznania. Ak sa nepoznám, necítim sa bezpečne. Ako sa spoznať a získať plnú moc nad sebou? Som si istá vo svojom tele? Ako riešim zdravotné problémy? Starám sa o seba dobre, za čo zodpovedám a za čo nie? Dokážem ovplyvniť množstvo práce, počet detí, množstvo stresu, životný štýl, jedlo, plánované rodičovstvo, hygienu?. Ako reagujem na nebezpečie? Ako MC/RC vedia podporiť zdravie, bezpečie a sebavedomie v našich telách?

Téma 7

Keď nechám svoje dieťa u ….

Viedeň – RAKÚSKO

Komu môžeme zveriť svoje dieťa? Za akých podmienok? V akom veku môžeme dieťa nechať opatrovateľke? Ktoré organizácie sú bezpečné na opatrovanie detí? Čo môže MC/RC  urobiť pre uistenie matiek, že zanechávajú svoje dieťa v bezpečí?
Výstupy z tém Rakúsko

Téma 8

Čo to znamená v osobnom/rodinnom živote mať podpornú skupinu/komunitu?

Mníchov – NEMECKO

Kto sú to ľudia, čo žijú okolo nás? Aké máme s nimi vzťahy – susedia, kolegovia? Ako si navzájom veríme? Čo to znamená dostať podporu od komunity? Aké spoločenské siete sú dôležité pre rodinu, aby sme sa cítili viac bezpečne a bez izolácie? Ako MC/RC vytvárajú možnosti pre rozvoj podporných skupín? Ako to dokáže zabezpečiť rozšírený model rodiny?
Výstupy z tém Nemecko

Téma 9

Komunita a partnerská spolupráca

Ankara – TURECKO

Ako zabezpečiť rovnocenné partnerstvá bez zneužívania? Čo vytvára bezpečnosť v partnerstve? Ako viete, kedy môžete partnerovi dôverovať? Aké sú kritériá pre dlhodobé partnerstvo s inými organizáciami? Čoho si partneri musia byť o sebe navzájom vedomí? Čo pomáha sa lepšie prijímať a chápať sa navzájom? Aké metódy využívajú MC/RC pre vybudovanie silných a dôveryhodných partnerstiev?
Výstupy z tém Turecko

Téma 10

Začlenenie, vyčlenenie a diskriminácia

Stuttgart – NEMECKO

Abstraktné obavy sa často prejavujú na tých druhých. Niektoré sociálne  skupiny vytvárajú bezpečie vo svojom vlastnom okruhu tým, že silno vytláčajú menšiny iných etnických, náboženských či spoločenských skupín. Toto vedie ku diskriminácii. Ako tieto mechanizmy fungujú a ako ich môžeme prekonať? Ako my v MC/RC zvládame strach z menšín a ako privítame a začleníme osoby z menšín v našom MC/RC? Žiadame menšiny, aby sa prispôsobili všeobecným zariadeniam v MC, alebo sa oni snažia udržať a ukázať ich vlastnú identitu, napr. rozprávaním v materinskom jazyku? Čo znamená otvorenosť v MC/RC, koľko nových ľudí vieme prijať?
Výstupy z tém Nemecko

Téma 11

Ekonomické istoty

Varšava – POĽSKO

Čo je minimálny životný štandard v našom kontexte? Do akej miery závisí bezpečnosť na peniazoch? Ako predísť stavu, keď chudoba je nebezpečná? Ako my v MC/RC vieme podporiť ľudí v chudobe? Koľko solidarity máme možnosť preukázať? Mnoho manželov sa pýta prečo pracuješ v MC za tak málo peňazí? Nie je výhodnejšie zostať doma s rodinou? Bez podporujúceho partnera nie je bezpečné byť zainteresovaný v MC/RC, lebo veľa žien to robí v utajení. Toto zahŕňa dva aspekty – Peniaze a finančne bezpečné prostredie a Muži a ich vzdelávanie a priestor pre ich rozvoj. Ako to skĺbiť, aby to bolo rovnocené pre oboch partnerov?
Výstupy z tém Poľsko

Téma 12

Prostriedky a metódy

Nitra – SLOVENSKO

Ako predchádzať konfliktom, pracovať na dôvere, komfortná atmosféra v MC/RC. Ako vylepšiť komunikáciu? Aké metódy na to využívame? Aké sú naše hlavné hodnoty a princípy? Ako ich rozširujeme a odovzdávame druhým?
Výstupy z tém Slovensko

Prínos projektu

Počas dvoch rokov vzdelávali sme sa, vzájomne obohacovali o nové poznatky z fungovania materských a rodinných centier vo svete. Spoznávali sme sociálnu politiku jednotlivých krajín, typy výchovy, metódy a formy vzdelávanie detí, ale najmä dospelých. Rozvíjali sme témy rodina a deti z rôznych aspektov, utvrdili sme sa, že priestory materských a rodinných centier poskytujú bezpečie, útechu, porozumie aj v ťažkých životných situáciách. Materské centrá sú miesta, kde žena-matka nikdy nezostane sama. Projekt sa tešil veľkému úspechu z hľadiska vzdelávania, ale aj spoznávania nových miest a krajín, kultúry, zvykov a vytvárania priateľstiev.