AXESS-kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

AXESS – Acquisition of key competences in economic and social sustainability – Kompetencie pre sociálnu a ekonomickú udržateľnosť je projekt, vďaka ktorému sa môžu matky v materských a rodinných centrách vzdelávať vo všetkých oblastiach digitálnej gramotnosti. Projekt je naplánovaný na obdobie 2017-2019 a vznikol ako reakcia na nepriaznivé štatistické ukazovatele o digitálnej gramotnosti ľudí na Slovensku.

AXESS-kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Tento projekt realizujeme vďaka:

Cieľ projektu

 • Zvýšiť digitálne zručnosti žien prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov, ktoré sa nachádzajú na otvorenej a bezplatnej platforme typu AXESS OER (Open Educational Resources).
 • Zmapovať úroveň digitálnych zručností a potrieb vzdelávania u žien.
 • Pripraviť vzdelávacie materiály a prezentácie k online štúdiu.
 • Zorganizovať pilotné kurzy min. pre 150 účastníčok, žien s nízkymi digitálnymi zručnosťami.
 • Zvýšiť zamestnateľnosť žien prostredníctvom rozvinutia zmyslu pre iniciatívu, podnikavosť a proaktívne občianske a spoločenské angažovanie.

Cieľová skupina

Ženy s nízkymi sociálnymi a digitálnymi zručnosťami.

Zámer projektu

Digitálne zručnosti obsahujú aj kompetencie popísané v dokumente “Digital Competence Framework DigComp 2.0” a obsahujú 5 dôležitých oblastí.

 • Informačná a dátová gramotnosť
 • Komunikácia a spolupráca
 • Tvorba digitálnych obsahov
 • Digitálna bezpečnosť
 • Riešenie digitálnych problémov

Viac ako 40 % Európanov má nedostatočné alebo žiadne digitálne zručnosti, pričom 42 % z toho sú nezamestnaní. Slovensko má podľa prieskumu vzdelávania dospelých (Programme in International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) dobré skóre v kategórii gramotnosť a matematická gramotnosť, avšak nízke skóre v kategórii „Riešenie problémov v technologicky bohatom prostredí“, čo je synonymum pre digitálne zručnosti. Zároveň sa potvrdila zreteľná nerovnováha medzi mužmi a ženami, v neprospech žien.

Metodológia

Projekt AXESS je postavený na pevnej vedomostnej základni a praktických skúsenostiach. AXESS spája intelektuálny rozmer vo fáze analýzy a praktický prístup vo vývoji a využití vzdelávacích riešení. Metodologický prístup je postavený na fázach:

Analýza => vývoj => testovanie a overenie => uvedenie do praxe => využívanie v praxi

Výstupy projektu AXESS

Vzdelávacie materiály spracované minimálne na 10 kurzov pokryjú všetkých 5 digitálnych a s nimi súvisiacich kompetencií – zmysel pre iniciatívu, podnikavosť, občianske a spoločenské kompetencie. Tieto kompetencie patria medzi 8 kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania definovanými Európskou komisiou. Všetky vzdelávacie materiály budú dostupné v 7 jazykoch, aby slúžili čo najširšej cieľovej skupine.

Prínos projektu AXESS

AXESS bude mať okamžitý pozitívny dopad na všetky zúčastnené organizácie a cieľové skupiny zapojené do projektu.

 • Rozšíri sa portfólio vzdelávacích služieb partnerov vzdelávania,
 • ženy s nízkymi digitálnymi zručnosťami získajú vedomosti a budú mať k dispozícii aj praktické vzdelávacie materiály,
 • poskytovatelia vzdelávacích služieb, aj mimo projektového partnerstva, získajú prístup k relevantným a multilinguálnym vzdelávacím zdrojom, ktoré môžu využívať a prispôsobovať svojim potrebám.

Udržateľnosť projektu

Projektoví partneri sa zaviazali udržiavať a rozvíjať AXESS OER platformu najmenej počas 2 rokov po skončení kofinancovania z programu Erasmus+. Partneri rozšíria používanie platformy medzi ďalších poskytovateľov vzdelávania dospelých a digitálnych odborníkov, aby bola udržateľná aj po ukončení projektu. Projekt zostane naďalej primárne určený pre ženy s nízkymi digitálnymi zručnosťami.

Partneri projektu

AXESS spája 8 partnerov zo 7 krajín. Každý predstavuje iný prístup ku vzdelávaniu dospelých s nízkymi zručnosťami, k rovnosti pohlaví, k informačno komunikačným technológiám a digitálnym zručnostiam.

Únia materských centier