Otvorili sme 2. fázu Učenia pre život!

Otvorili sme 2. fázu Učenia pre život!

25. apríla 2024 Off Od ÚMC

24. 4. 2024 sme v Košiciach v materskom centre Pastierik slávnostne otvorili druhú fázu programu Učenie pre život (UPŽ). Na tlačovú besedu prijali pozvanie hostky: Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier, Monika Majerčíková, koordinátorka programu, Generali Poisťovňa, Lucia Gurbáľová, zástupkyňa primátora mesta Košice, Lucia Vernarská, líderka MC Pastierik, Košice, Janka Vlčková, úspešná absolventka programu UPŽ, aktuálna líderka MC Bubbli, Kalná nad Hronom. 

Dámy predstavili program Učenie pre život, jeho výsledky za 5 rokov pôsobenia aj najbližšie smerovanie v šiestom ročníku. Diskutovali na tému znevýhodnených rodín, inklúzie, generačnej chudoby, pomoci, vzdelávania či montessori prístupu. Predstavili analýzu spoločenského vplyvu programu aj možnosti medzisektorovej spolupráce – samospráva – firma – mimovládna organizácia.

Program aktuálne zastrešuje 20 materských centier na 26-tich lokalitách.

 • Materské centrum Dúha Orechov dvor v Nitre
 • Materské centrum Klokanček v Nitre: Komunitné centrum Drážovce a Útulok pre jednotlivcov s deťmi
 • Materské centrum Nezábudka v Žiline
 • Materské centrum Nevedko v Ružomberku
 • Materské centrum Dupajda v Nižnej
 • Materské centrum Sovička v Sečovce
 • Materské centrum Medulienka v Leviciach
 • Materské centrum Bakomi v Banskej Štiavnici
 • Materské centrum Mamina v Banskej Bystrici
 • Materské centrum Hernička v Spišskej Belej
 • Materské centrum Stonožkine Slniečka v Senici
 • Rodinné centrum Akodoma vo Svite
 • Wings Martinské Materské centrum v Martine
 • Materské centrum Blšky vo Veľkom Záluží 
 • Materské centrum Meduška v Rožňave
 • Rodinné centrum Bambuľkovo v Galante
 • Rodinné centrum Bubbli v Kalnej nad Hronom
 • Materské centrum Margarétka v Rimavskej Sobote
 • Rodinné centrum Svet rodiny vo Zvolene 
 • Materské centrum Pastierik v Košiciach

Bezplatný celoslovenský program Učenie pre život pre rodiny zo znevýhodneného prostredia sa rozrastá. V roku 2024 program prichádza do nových miest prostredníctvom 10 nových materských centier. Aktuálne ho realizuje celkom 20 materských centier na 26-tich lokáciách v rámci Slovenska pod záštitou Únie materských centier.

Program Učenie pre život realizuje Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali od roku 2018. Za 5 rokov pomohol už viac ako 400 rodinám zo znevýhodneného prostredia, v ktorých majú deti zdravotné znevýhodnenie, rodičia nemôžu pracovať, alebo je ich príjem veľmi nízky, rodinám, ktoré uviazli v dlhovej pasci alebo v násilných vzťahoch, ale aj jednorodičovským domácnostiam či mnohopočetným rodinám, ktoré žijú vo vylúčených komunitách.

„Materské centrá sa jednoducho otvorili pre rodiny, ktoré mali rôzne bariéry, pre ktoré doteraz naše programy nevyužívali. Niekedy to bol nedostatok peňazí – lebo áno, pre niektoré rodiny sú aj dve eurá týždenne a ďalšie dve na cestovné, teda dvadsať eur mesačne veľa. Premýšľajú, či si ich môžu dovoliť presunúť z kolónky „potraviny“ alebo „plienky“ do kolónky „vzdelávanie“. A potom sú to bariéry v nás: „Bude to bezpečné miesto pre mňa a moje dieťa? Nebude ostatným vadiť jeho hendikep? Nebudú na nás pozerať cez prsty, lebo im bude jasné, že bývame chudobnejšie ako oni,“ hovorí Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier.

Šanca na lepšiu budúcnosť

Cieľom programu je prostredníctvom rôznych aktivít, bohatých na podnety, rozvíjať potenciáldetí vo veku 0-6, aby sa v budúcnosti plnohodnotne začlenili do spoločnosti a postavili na rovnakú štartovaciu čiaru ako ich rovesníci. Obdobie od narodenia až do šiestich rokov je v živote človeka mimoriadne dôležité. Do šiesteho roku života sa podľa viacerých výskumov vyvíja až 85 % osobnosti dieťaťa. Vtedy sa dieťa učí rozumieť svetu okolo seba. Snaží sa opakovať to, čo robia a ako sa správajú jeho blízki ľudia.

„Mnoho detí zo znevýhodneného prostredia nemá v ranom období dostatok interakcií, ktoré ich správne rozvíjajú a z toho dôvodu sa ocitajú na okraji spoločnosti, kde často zostávajú uväznené aj v dospelosti. Následne sa z nich stávajú rodičia, ktorí nemajú možnosti a ani nevedia, ako sa kvalitne venovať deťom. Naším cieľom je pomôcť rodinám vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu, aby oni a ich deti mali šancu na lepší život,“ hovorí Monika Majerčíková, koordinátorka programu Učenie pre život.

Analýza spoločenského vplyvu programu

Program Učenie pre život má aj výskumný charakter. Juraj Mikuš z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského meria progres rodín z programu, porovnáva jednotlivé výsledky a vyhodnocuje spoločenský vplyv programu na komunitu. Prvé úspechy  na seba nenechali dlho čakať.  Už dnes vieme, že po absolvovaní programu viac ako 83 % rodín hovorí, že získalo lepšie kompetencie pri výchove detí. Až 76 % sa pod vplyvom programu venuje svojim deťom viac. Traja zo štyroch rodičov nadobudli istotu, že svoje deti vychovajú správne.Väčšina rodín sa začala viac socializovať s inými rodinami a výrazne sa zlepšili aj vzťahy ​medzi rodičmi a deťmi. Rozšírením programu do 26 lokalít získava výskum spoločenského vplyvu nový rozmer, ktorý umožní aplikovať kontrafaktuálne analýzy, teda porovnať vývoj detí z rôznych prostredí.

Vzdelávanie a inklúzia v praxi

Deti zo znevýhodneného prostredia nemajú dostatok podnetov potrebných ​pre zdravý vývoj. S dostatočnými stimulmi sa môže dieťa v období prvých šiestich rokov stať silnou individualitou. Každý týždeň sa v materských centrách alebo na vytipovaných miestach stretávajú rodičia s deťmi na workshopoch vedených vyškolenými líderkami a pomocou Montessori metódy či muzikoterapie sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás. Rodičia sa po absolvovaní programu naučia ako rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a celkovo získavajú aj väčší záujem o vzdelávanie detí a aj seba. Nie je to však len o vzdelávaní rodičov a detí, ale aj o vzájomnom poznávaní a prijímaní odlišností. Vďaka programu sa totiž materské centrá viac než inokedy otvorili znevýhodneným rodinám, ktoré by samé od seba do centier neprišli.

Viac než vzdelávanie

Program sa v priebehu rokov vyvíjal a prispôsoboval potrebám rodín zo znevýhodnených komunít. Okrem vyše 1 400 kurzov v priestoroch materských centier sa podarilo zrealizovať aj letné tábory plné aktivít pre takmer 800 detí zo znevýhodneného prostredia. Deťom, ktoré majú nastúpiť do prvého ročníka školy a doteraz nenavštevovali predškolské zariadenie, sa venujú líderky v rámci špeciálnych doučovaní. Ich cieľom je, aby deti nastúpili do školy s rovnakými znalosťami, ako majú ich rovesníci. V rámci programu sú vytvárané aj tzv. Siete pomoci, ktoré prepájajú mamičky s inými organizáciami či úradmi, ktoré by im v ich situácii mohli pomôcť. Ak niektorá rodina potrebuje materiálnu či finančnú pomoc, materské centrum im je pripravené podať pomocnú ruku. Počas pandémie, kedy nebolo možné sa stretávať, sme materské centrá a rodiny z programu vybavili potrebným technickým vybavením a internetovým pripojením, aby vzdelávanie mohlo ďalej pokračovať.V rámci programu vznikla tiež poradňa Ženy ženám, prostredníctvom ktorej pomáhajú lektorky mamám z programu nájsť vhodné riešenie ich problémov. Poradia im s vypĺňaním tlačív a žiadostí, s riešením finančných problémov či s hľadaním práce a mnohým iným. Ak je to potrebné, lektorky navštevujú rodiny aj v ich domácom prostredí.

Celosvetová iniciatíva

Program Učenie pre život je súčasťou celosvetovej iniciatívy skupiny Generali The Human Safety Net, ktorá je aktívna v 26 krajinách sveta, kde pomáha 325 000 ľuďom v núdzi.