Láskavo do života

English version of project summary

Projekt podporený v programe: Visegradfund
Doba trvania: 18. 1. 2021 – 30. 6. 2021
Zameraná oblasť: Sociálny rozvoj, Zlepšená regionálna stratégia a politika v oblasti demografických a iných sociálnych a ekonomických problémov
Nosná téma: Starostlivosť o ženy v predpôrodnom a popôrodnom období v krajinách V4

Zhrnutie projektu

Materské centrá pracujú s matkami, deťmi a rodinami s malými deťmi od 0 do 6 rokov. Poskytujú prvý kontakt pre ženy počas tehotenstva, pre ktoré organizujú predbežné prípravné kurzy pre materstvo a podporné skupiny pre dojčenie a starostlivosť o deti. Je však nedostatok lektorov, ktorí vedú tieto kurzy. Pri vykonávaní prenatálneho kurzu zdravotnícky personál vyžaduje lekársku odbornosť. Podľa našich skúseností zdravotnícky personál neuskutočňuje kurzy, pretože existuje len málo pôrodných asistentiek a zatiaľ nemajú kapacitu na prácu s tehotnými ženami vo svojom voľnom čase. Ďalším problémom je popôrodná starostlivosť aspoň do 6 mesiacov po pôrode, ktorej sa okrem pravidelných prehliadok po šesťstonedelínikto nevenuje. V popôrodnom období sú telo ženy a psychika náchylnejšie na rôzne patogény, ktorým možno predchádzať konverzáciou v bezpečnom prostredí, a to pomocou svojpomocnej skupiny vedenej vyškolenou vedúcou v materskom centre. A tu sú dve hlavné prekážky:

  1. Nedostatok týchto zdrojov nám neumožňuje viesť tieto skupiny v dostatočnom počte.
  2. Názory zdravotníckych pracovníkov na túto pomoc sa značne líšia a často si vyžadujú odbornosť, ale sami ju nedokážu poskytnúť.

Máme iba skromné informácie o činnosti našich kolegov v Maďarsku, Českej republike a Poľsku a chceme vedieť viac o tom, ako pracujú s tehotnými ženami, aké je ich vzdelanie, ako získavajú zdroje (čas, ľudia, priestor), s akými problémami sa stretávajú.

Naším cieľom je:

  • vytvoriť sieť, zoznámiť sa s partnerskými organizáciami, otvoriť dialóg na tému predpôrodnej prípravy na materstvo a postnatálnu starostlivosť. Počas 5 mesiacov zorganizujeme online stretnutia spojené s čiastkovými témami a požiadame našich partnerov, aby poskytli informačné balíčky týkajúce sa mapovania súčasnej situácie – aké služby ponúkajú vládne a neziskové organizácie
  • získať vedomosti o partneroch, ich aktivitách, kurzoch, obsahu a metódach práce. Ako pokrývajú činnosti, kde sú ich zdroje, aké vzdelávanie majú ich lektori, aký je postoj zdravotníckych zariadení k ich činnostiam?

Výmenou skúseností, príkladov dobrej praxe a otvorením diskusií o pôrode, starostlivosti o matku v pôrodniciach, pred pôrodom a po pôrode získame nové perspektívy a príležitosti na lepšie školenie našich lektorov a samozrejme naše skúsenosti pomôžu kolegom z iných organizácií V4.

Naším ďalším cieľom počas posledného mesiaca tohto projektu je zorganizovať diskusiu za okrúhlym stolom medzi partnerskými organizáciami a odborníkmi v tejto oblasti, aby mohli porovnávať svoju prácu a začať dlhodobú spoluprácu medzi zdravotníckymi vládnymi orgánmi a neziskovými organizáciami, ako sú napr. materské a rodinné centrá. Zároveň by sme sa chceli pokúsiť stanoviť víziu a štandardy, ktoré by mal obsahovať kurz „Príprava na materstvo“ – nastaviť základné piliere, ktoré sa budú realisticky zavádzať do praxe, a tak priniesť do spoločnosti zmeny tak, aby deti prichádzali na svet láskyplne.

Našimi partnermi sú:

Síť pro rodinu (Česká republika), Mamy Czas (Poľsko) a Združenie matiek prírody (Maďarsko).

V roku 2018 zorganizovala Únia materských centier (UMC) spolu so žilinským krajským úradom konferenciu Láskavo do života, ktorá bola určená predovšetkým pre pôrodné asistentky, zdravotné sestry, lekárov a mimovládne organizácie. Na konferencii vystúpili zástupkyne UMC Slovakia, členka siete MINE a zároveň členka Asociácie matiek prírody z Maďarska, ako aj kolegyne z Českej republiky, ktoré predniesli skúsenosti a názory na pôrodné služby pre matky. Cieľom konferencie bolo poukázať na stav pôrodníctva, prezentáciu kompetencií a skúseností pôrodných asistentiek. Konferencia bola pre nás odrazovým mostíkom pre opätovné spustenie kampane Láskavo do života. Táto kampaň je dlhodobou aktivitou UMC, ktorá kombinuje praktické a časom overené skúsenosti matiek so zdravotnými zariadeniami. Snažíme sa viesť konštruktívny dialóg prizývaním odborníkov. Zapojili sme veľa aktívnych žien, ktoré sa zaujímajú o túto tému, a preto ich odhodlanie a motivácia zostávajú vysoké a nie sú finančne podmienené. Spájame tiež rôzne generácie žien. Okrem toho sú naše krajiny geograficky a kultúrne blízke. Máme v úmysle opakovať rozhovory za okrúhlym stolom každý rok alebo každé 2 roky. Chceme pracovať na jeho raste a kvalite a vytvárať štandardy starostlivosti o ženy počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode v našich krajinách. Budeme stavať na realistických základoch a schopnostiach našich občanov a systému zdravotnej starostlivosti. Máme k dispozícii program a aktívne spolupracujeme pri rozvoji rodičovského vzdelávania a rozvoja detí pre deti 0 – 6 r. Ponúkame nadväzujúce kurzy na zabezpečenie udržateľnosti.

Krajiny V4 úzko spolupracujú vo viacerých odvetviach a naším zámerom je skúmať, identifikovať a následne spracovať výsledky prieskumu o kvalite a stave starostlivosti o matky v predpôrodnej príprave, ale aj v postnatálnej starostlivosti (a teda pripraviť základ pre prebiehajúci projekt). Vďaka spoločnej kultúre sme si veľmi blízki, a preto predpokladáme, že získané informácie nám pomôžu nadviazať spoluprácu a najmä podporu medzi krajinami v oblasti materstva, pôrodu, kvalitnej prednatálnej prípravy a postnatálnej starostlivosti. , Vo všetkých krajinách V4 je potrebné otvoriť širšiu diskusiu nielen medzi verejnosťou, ale aj medzi odborníkmi o stave pôrodníctva, starostlivosti o ženy počas tehotenstva a hospitalizácie a kvalite pôrodov. Je dôležité hovoriť o právach žien, o odvodení a prevzatí zodpovednosti za sled udalostí počas pôrodu.

Po tomto medzinárodnom okrúhlom stole V4 určite chceme nadviazať dlhodobú spoluprácu. Budeme pokračovať v analýze problémov a tvorbe metodického materiálu, ktorý bude tvoriť základ pre vzdelávanie ľudí pracujúcich s tehotnými ženami. Máme záujem o začatie dialógu so zdravotníckymi pracovníkmi na základe návrhov na spoluprácu, možnosti odbornej prípravy, vzájomnú spoluprácu a prijatie nelekárskych pracovníkov pri práci s tehotnými ženami. Naším dlhodobým cieľom je pozývať na okrúhle stoly viac organizácií, mimovládnych organizácií, zdravotníckych pracovníkov, politikov a zdravotných poisťovní, čím otvoríme diskusiu o stanovení realistických cieľov, na ktorých by sme mohli spoločne pracovať a postupne ich uviesť do praxe a priniesť zmenu. Naše plány do budúcnosti majú dlhodobý charakter, pretože spolu s našimi partnermi plánujeme realizovať ďalšie projekty, úzko spolupracovať na hľadaní a príprave riešení. Chceli by sme vytvoriť podmienky pre všetky matky v regióne, aby dostali relevantné a pravdivé odpovede, aby sa nebáli pôrodu, ani zdravotníckeho personálu a aby sa zabezpečilo dodržiavanie ich práv. Všetky tieto činy nás privedú ku konečnému cieľu, aby naše deti prichádzali na svet láskavo.

Bližšie o partneroch:

Česká republika. Síť pro rodinu, zc

web: www.sitprorodinu.cz

Sieť pre rodinu je rovnako ako Únia materských centier zastrešujúcou organizáciou materských a rodinných centier v Českej republike. Bola založená v roku 2002 na základe dlhodobej neformálnej spolupráce materských centier. Posilňuje občiansky život spoločnosti, hodnotu rodinných a medzigeneračných vzťahov, úlohu rodičov, materskú a otcovskú úlohu v spoločnosti, podporuje právnu ochranu rodiny, materstva a rovnaké príležitosti pre všetkých, usiluje sa o zdravý život v zdravé prostredie. Spolupracujeme na projekte s názvom Rodičovstvo ako motivácia pre celoživotné vzdelávanie, ktorý rozvíja rodičovské kompetencie. Centrá zjednotené v Českej sieti sú také horlivé a dychtivé ponúknuť budúcim matkám prenatálnu prípravu.

Maďarsko. Mother Nature – Anyatermészet Egyesület

Web: www.mothernatureproject.org

Združenie matiek prírody pozostáva zo žien, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v rámci medzinárodnej siete materských a rodinných centier pripojených k MINE (Medzinárodná sieť materských centier pre posilnenie postavenia). Na základe dlhodobého partnerstva, dôvery a spolupráce je Matka Príroda kvalitným partnerom projektu. EmeseDomosi bola prednášajúca na konferencii Láska do života v roku 2018, kde vystúpila s organizáciou Matka prírody (z dôvodu fundraisingu sa vo februári 2020 odlúčila a vytvorila Združenie materskej prírody). Táto organizácia sa dlhodobo venuje prenatálnej starostlivosti, zdôrazňuje zdravotnú starostlivosť a skúma jej účinky a snaží sa zvýšiť informovanosť občanov Maďarska a Európy o informovanosti o pôrodných asistentkách. Poukazuje na dodržiavanie ľudských práv žien.

Poľsko. Stowarzyszenie “Mamy czas” klub mam i tatusiów na Bielanach

Web:www.mamyczas.wordpress.com

Materské stredisko Mamy Czas už niekoľko desaťročí poskytuje komplexnú podporu rodičom, opatrovateľom, tehotným ženám a deťom počas vzdelávacích, kultúrnych a charitatívnych aktivít súvisiacich s ochranou a propagáciou zdravého životného štýlu. V predchádzajúcich partnerstvách bola hlavnou témou pôrod a starostlivosť o matky v prenatálnom a postnatálnom období (Erasmus plus 2011 – 2015). Preto môže Mamy Czas posilniť a zlepšiť spoločné znalosti s partnermi V4 v tomto partnerstve, ktoré je veľmi dôležité a revitalizuje pre poľské materské centrá navštevované najmä mladými matkami a ich deťmi. Výmenou skúseností, príkladov osvedčených postupov a diskusií o pôrode, matke a postnatálnej starostlivosti.

Síť pro rodinu
The Mother Nature Association
Mamy czas

Finálna správa z mappingov krajín V4

Fotogaléria z projektu

Láskavo do života v RT Turiec

Láskavo do života v TV Markíza

Tlačová správa

Celú správu v pdf formáte otvoríte kliknutím na obrázok.