Revolúcia v učení detí

Projekt Revolúcia v učení detí prináša nový spôsob učenia detí od najútlejšieho veku. Pedagogika na základe Montessori princípov vedie ku kvalitnejšej výučbe a k zlepšeniu vnútorného prostredia, v ktorom sa deti učia. Únia materských centier ponúka prostredníctvom materských a rodinných centier Slovenska, učenie na princípoch Montessori. Deti sa zúčastňujú denných aktivít spoločne so svojimi rodičmi a rešpektujú princíp slobodnej voľby.

Tento projekt realizujeme vďaka:

Nadácia pre deti Slovenska

Cieľ projektu

  • Alternatívnou formou vzdelávania priniesť nový pohľad na to, ako deti a dospelí získavajú vedomosti.
  • Vyškoliť vedúce pracovníčky materských a rodinných centier za účelom vedenia programu Montessori vo svojich centrách.
  • Podporiť kvalitatívne vyššiu úroveň materských a rodinných centier.
  • Vzdelávať ďalšie učiteľky Montessori vo svojich mestách a obciach.

Princípy učenia sa s radosťou

  • Sloboda. Princíp je zameraný na ľudskú hodnotu ako filozofickú kategóriu.
  • Slobodná voľba práce. Montessori dáva pojmu práca zvláštny význam, lebo nezávisle od toho čo dieťa robí, pracuje na svojom vývine.
  • Slobodná voľba pracoviska. Dieťa si ľubovoľne vyberie miesto, či chce pracovať na zemi alebo za stolom.
  • Slobodná voľba sociálnej formy. Dieťa si vyberá, či chce aktivitu robiť samo alebo s niekoho pomocou.
  • Slobodná voľba tempa práce.
  • Slobodná voľba opakovaní.

Montessori v praxi

Vyškolené lektorky budú vedieť ako pracovať s deťmi, s rodičmi a budú môcť viesť Montessori výučbu vo svojich centrách. Spočiatku pod odborným garantom a neskôr samostatne. Materské a rodinné centrá postúpia na kvalitatívne úrovni, vďaka alternatívnemu prístupu vo vzdelávaní. Lektorky Montessori dielničiek budú realizovať kurzy pre deti do 5 rokov v rovnakom rozsahu ako boli vzdelávané ony. Rodičom ponúknu podpornú literatúru k vedeniu detí aj v domácom prostredí.

Prínos projektu

Zavedením pravidelných hodín pedagogiky s Montessori princípmi, sa zvýši atraktívnosť programov v materských a rodinných centrách. Vychádzali sme z reálnych potrieb rodičov v materských a rodinných centrách, ktorí prejavujú čoraz väčší záujem o alternatívne spôsoby výchovy a výučbu svojich detí. Montessori učenie je inovatívne z pohľadu odborníkov a materské a rodinné centrá sú prirodzeným priestorom pre zavedenie takejto výchovy a výučby. Lektori pracujú s rodičmi za účasti detí, rodičia vidia, ako napreduje vzdelávanie ich detí pri navštevovaní programu Montessori dielničiek. V budúcnosti predpokladáme zavedenie alternatívneho vzdelávania aj do materských a základných škôl, pre jeho neoceniteľný prínos a posun v rozmýšľaní a učení sa detí.