Únia materských centier

Poslanie

Dosiahnuť úctu a uznanie materstva

Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti. Vytvárať lepší svet okolo nás, v ktorom budú mať matky s deťmi dôstojné postavenie. Spoločne vytvárať podmienky, ktoré podporujú materstvo, a to v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

Združovať materské a rodinné centrá

Únia materských centier je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje vznik materských a rodinných centier v rôznych regiónoch Slovenska. Pomáha materským a rodinným centrám rásť na lokálnej úrovni, združuje materské a rodinné centrá po celom Slovensku, pomáha centrám udržať si pevné a nezameniteľné miesto v spoločenskom vnímaní.

Ciele

Šíriť koncept

Šíriť koncept materských a rodinných centier na Slovensku aj v zahraničí osvetou a pozitívnymi príkladmi z praxe.

Inšpirovať

Inšpirovať ku vzniku nových materských a rodinných centier, podporovať vzniknuté centrá ako priestor, v ktorom môžu mamy so svojimi deťmi zmysluplne prežívať obdobie materskej a rodičovskej dovolenky. Podporovať priestor, kde sa matka môže rozvíjať, vzdelávať, pracovať na sebe, ale aj relaxovať a nachádzať prijatie vo svojej novej životnej situácii.

Vytvárať fungujúcu sieť

Vytvárať fungujúcu sieť, v ktorej Únia materských centier spája materské a rodinné centrá Slovenska. Koordinuje spoločné aktivity a celoslovenké kampane, informuje materské a rodinné centrá o možnostiach vzájomnej pomoci a podpory, informuje o spoločenskom dianí, ktoré sa týka postavenia žien-matiek. Venuje sa osvete a vzdelávaniu žien, pomáha centrám v núdzi a zabezpečuje trvalú udržateľnosť materských a rodinných centier na Slovensku.

Komunikovať a lobovať

Komunikovať s predstaviteľmi verejného života na úrovni samospráv, VÚC aj ministerstiev. Lobovať u zákonodarcov za dôstojné postavenie žien-matiek a rodín s malými deťmi. Budovať dôveryhodnosť siete materských a rodinných centier ako partnera pre spoločenské diskusie a pre riešenie problémov matiek v našej spoločnosti. Spolupracovať s médiami, partnermi a inými mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí.

Chrániť práva žien, detí a rodín

Chrániť práva žien, detí a rodín cez poradenstvo, vzdelávanie, publikačnú a informačnú činnosťou, organizovaním spoločensko kultúrnych podujatí zameraných na dôstojné postavenie žien - matiek a na podporu rodinných hodnôt. Presadzovaním spoločných záujmov u zákonodarcov, teda lobovaním a medializáciou podporovať dôležitosť materstva a rodičovstva.

Trochu z histórie...

Medzinárodný deň materských centier

Stali sme sa lídrami Medzinárodného dňa materských centier a svetu sme predstavili materské a rodinné centrá Slovenska.

Prvý katalóg so zariadeniami priateľskými deťom a rodinám

Vydali sme 1. katalóg ku kampani Vstúpte s dieťaťom. Spolu s materskými a rodinnými centrami sme zorganizovali Medzinárodný deň materských centier. Získali sme významnú inštitucionálnu podporu z Nadácie Štefana Batory, zahájili sme projekt Krok k samostatnosti a stali sme sa partnerom medzinárodného projektu Grundtvig.

Akadémie praktického rodičovstva

Druhú medzinárodnú konferenciu s názvom Materské centrá ako Akadémie praktického rodičovstva sme zorganizovali na Štrbskom Plese za účasti materských centier zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Talianska a Ugandy.

Prvá verejná zbierka

Únia materských centier po prvýkrát zorganizovala verejnú zbierku “Ďakujem, že si mama”, na podporu materských a rodinných centier Slovenska.

Prvá medzinárodná konferencia

Prvú medzinárodnú konferenciu sme zorganizovali v Bratislave, za účasti Medzinárodnej siete materských centier MINE a 170 členov z 24 krajín sveta – USA, Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Uganda, Keňa, Rwanda, Brazília… Podujatie ku Dňu matiek bolo premenované na Míľa pre mamu.

Vstúpte s dieťaťom

Výrazne vzrástol záujem o Úniu materských centier. Počet členov stúpol na 47 materských centier. V Bratislave sme zorganizovali podujatie Pohni kočíkom, pohneš svetom. Položili sme základy novej kampane Vstúpte s dieťaťom.

Guinnessov rekord

Dosiahli sme Guinnessov rekord v počte ľudí tlačiacich detský kočík na trase 1 míle. Položili sme základy kampane Ako chceme vychovávať naše deti a vydali sme prvé číslo časopisu Materské centrá.

Vznik Únie materských centier

V Tajove sme založili Úniu materských centier za účasti všetkých 22 členských materských centier. Zorganizovali sme prvé Valné zhromaždenie Únie materských centier. Získali sme prvý grant z Nadácie Bernarda van Leera.

Prvá konferencia materských centier

Prvú konferenciu na Slovensku sme zorganizovali v MC Bambino, Poprad. Jej hlavná myšlienka Pomôžte nám pomáhať, bola prezentovaná za účasti ministra MPSVaR, zástupcov štátnej správy, samospráv, mimovládnych organizácií a materských centier.

Materské centrá rastú ako huby po daždi

Vďaka veľkému záujmu zo strany rodičov, začali vznikať materské centrá v mnohých mestách a obciach Slovenska. Materské centrá sa začali stretávať, vzájomne spoznávať a vymieňať si skúsenosti.

Vznik prvého materského centra na Slovensku

Prvým priekopníkom sa stalo MC Bambino v Poprade, ktoré je aktívne dodnes.

Začíname tvoriť históriu materských centier

Históriu materských centier začali mamičky s malými deťmi, ktoré snívali o priestore, kde by sa mohli hrať so svojimi deťmi za každého počasia. Na úradoch, v obchodoch aj kaviarňach a reštauráciách, bol zákaz vstupu s kočíkom. Na základe modelu zo zahraničia začali mamy intenzívne rozvíjať vlastné predstavy o materských centrách