Krok k samostatnosti

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Projekt Krok k samostatnosti, ktorým sa Únia materských centier uchádzala o podporu zo švajčiarskeho finančného mechanizmu, bol úspešný. Bol zameraný na rôzne oblasti vzdelávania a na podporu pôsobenia materských a rodinných centier na Slovensku.

Cieľ projektu

  • Rozvinúť a posilniť zručnosti členiek materských a rodinných centier v oblasti komunikácie, sebaprezentácie a komunitnej práce,
  • zvýšiť potenciál prirodzeného komunitného zdroja, akým sú materské a rodinné centrá, najmä v procese predchádzania sociálneho vylúčenia žien na materskej dovolenke,
  • uplatniť sa medzi organizáciami, ktoré poskytujú služby sociálnej podpory matiek, detí, rodičov i celých rodín,
  • naučiť sa menežovať materské a rodinné centrá aj po finančnej stránke, aby sa stali aspoň čiastočne samostatné a udržateľné v spoločnosti,
  • stať sa adekvátnymi partnermi pri presadzovaní potrieb a záujmov materských a rodinných centier na úrovni samospráv, obcí a regiónov.

Priebeh projektu

Projekt „Krok k samostatnosti“ prešiel ťažkým, ale veľmi dôležitým obdobím. Na otváracej konferencii bol detailne predstavený celý projekt v trvaní dvoch rokov. Nikto si vtedy nevedel predstaviť do detailov, čo to bude pre nás znamenať. Koľko práce bude treba odviesť, koľko vedomostí sa účastníčky tréningov budú môcť dozvedieť a priamo naučiť. V neposlednej rade, ako to môže zoceliť líderky centier v jednotlivých krajoch. Po hľadaní najlepšieho trénovacieho tímu bol ako najúspešnejší, vybraný tím Jany a Beáty z Komunitného centra v Nitre, kde majú konkrétne skúsenosti a veľmi dobré výsledky vo vyjednávacích procesoch s miestnou samosprávou. Prostredníctvom vzdelávania líderiek sme sa snažili dať dôraz na aktivizovanie matiek a využitie ich schopností pre zlepšenie života v komunite.

Identifikácia problémov

V prípravnej fáze bolo potrebné získať dostatok informácií o problémoch týkajúcich sa materských a rodinných centier v každodennej praxi. Najviac problémov sa dotýkalo platenia prenájmu priestorov, negatívne reakcie starostov a primátorov k práci materských a rodinných centier. Ďalším problémom bolo zriaďovanie detských komerčných ihrísk, ktoré sa v niektorých prípadoch nazývajú materské centrá, ale nespĺňajú model takýchto zariadení.

Tréningové procesy

Na základe získaných informácií si trénerky rozvrhli program školení. Tréningy začali na východe, v košickom a prešovskom kraji, kde je najmenej členských materských a rodinných centier. Prvý dvojdňový tréning sme odštartovali v MC Bambino v Poprade. V rolových hrách boli ukázané rôzne reakcie predstaviteľov samospráv. Aj keď to boli len hry, dievčatá ich brali veľmi vážne, s trémou a so všetkým, čo skutočné stretnutie môže priniesť. Prešli tréningom komunikačných zručností, zručnosti pre prácu v komunite, ktorý viedol ku schopnosti efektívnej komunikácie a vyjednávania na úrovni miestnej aj regionálnej,  tréningom získavania komunitných zdrojov, ako motivovať aktívnym prístupom, spracovali SWOT analýzu a naplánovali si reálne projekty, ktoré následne museli obhájiť pred fiktívnou komisiou.

Tréningy boli nastavené na zodpovedné vedenie centier, aby pomáhali ženám – matkám predchádzať ich izolácii na materskej dovolenke, aby vedeli rozoznať stavy izolácie, deprimovanosti, ochudobnenej komunikácie matky a dieťaťa a rozoznať, kedy je potrebná pomoc začlenenia v komunite prostredníctvom materských centier.

Výber regionálnych koordinátoriek

Po fáze tréningov, nastal proces výberu regionálnch koordinátoriek. Ich úlohou počas dvoch rokov pôsobenia bolo spolupracovať s centrami v regióne, motivovať líderky centier k aktívnemu zapájaniu sa do celonárodných aj regionálnych projektov, pomáhať pri zakladaní nových materských centier v regióne,  vyhľadávať novovzniknuté centrá za účelom ponúknutia členstva v Únii materských centier a spoločnými silami vytvoriť strategický akčný plán pre celý región.

Prínos projektu

Po ukončení vzdelávacej fázy boli vytvorené pracovné pozície regionálnych koordinátoriek, ktorých náplňou bolo spájať všetky MC/RC v regióne a spolupracovať s Úniou materských centier aj medzi sebou navzájom. Vytvorením strategického akčného plánu jednotlivých centier bol naštartovaný proces plánovania. Iniciátorkami a mentorkami celého procesu plánovania boli regionálne koordinátorky. Materské a rodinné centrá za pomoci regionálnych koordinátoriek identifikovali svoje problémy a zadefinovali potreby. Výsledným dokumentom sa stal strategický dokument v podobe akčného plánu, ktorý v súčasnosti slúži ako záväzný dokument pre ďalšiu budúcnosť a smerovanie materského, či rodinného centra, v danom regióne. Strategický akčný plán môžu MC a RC kedykoľvek predložiť na úrovni regiónov, zorganizovať diskusiu na podporu a presadenie svojich požiadaviek na úrovni vlastných regiónov, samospráv a obcí. Vyhodnotenie celého projektu sme prezentovali na záverečnej konferencii za účasti materských a rodinných centier Slovenska a predstaviteľky MPSVaR.

Aj keď sa projekt Krok k samostatnosti už oficiálne skončil, my sme vykročili k samostatnosti a touto cestou chceme naďalej viesť všetky materské a rodinné centrá Slovenska.