Ženy ženám

S podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sme realizovali projekt Dieťa v súdnom konaní. Okrem iného sme sa - v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva - rozprávali o tom, čo sa deje, keď sa deti a ich mamy ocitnú v spleti paragrafov. Rozprávali sa Zuzana Magurová z Možnosti voľby, Michaela Ujházyová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ida Želinská za Úniu materských centier

Poradenské centrum Ženy ženám
Kód projektu v ITMS2014+ : 312041T175

Dopytovo orientovaný projekt Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu: 9/2019 – 12/2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk  www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

Cieľ projektu Poradenské centrum Ženy ženám

  • Činnosť Poradenského centra Ženy ženám.
  • Ženám ohrozeným násilím vedieť poradiť alebo aj odporučiť odborníkov, kde nájdu pomoc.
  • Šíriť osvetu a zvyšovať informovanosť verejnosti.

Materské a rodinné centrá ako kontaktné miesta

Materské a rodinné centrá sú miesta, kde ženy môžu nájsť oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých životných situáciách. Ochota žien zdôveriť sa s ich problémom je veľmi malá. Ženy potrebujú cítiť bezpodmienečné prijatie a dôveryhodnosť osoby, ktorej sa zdôverujú. Materské a rodinné centrá svojím neformálnym priestorom a rozmanitými aktivitami pre ženy, deti a celé rodiny, poskytujú ideálny priestor na zdieľanie radostí, starostí aj problémov.

Je dôležité, aby ženy trpiace fyzickým, psychickým alebo ekonomickým násilím, našli v materských a rodinných centrách potrebné informácie a rady, ktoré im pomôžu vysporiadať sa s domácim násilím. Keďže týrané ženy nenavštívia materské alebo rodinné centrum prioritne za účelom hľadania pomoci, je veľmi dôležité, aby osoby pracujúce v materských a rodinných centrách boli schopné vzbudiť pocit dôvery a prijatia. Musia zvládnuť nasmerovať ženu k správnemu rozhodnutiu a kontaktovať potrebné inštitúcie.

Podpora projektu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Poradenské centrum Ženy ženám

Kód projektu v ITMS2014+ : 312041T175

Dopytovo orientovaný projekt

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu: 9/2019 – 12/2020

Projekt Ženy ženám bol podporený v rokoch 2015 -2016 aj z Programu SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých – A home must be a safe place for everybody.“

V období október 2015 – október 2016 bol projekt financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva, prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prínos projektu

Poskytujeme v ňom bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo ženám, ktoré zažívajú doma fyzické, psychické alebo ekonomické násilie.

  • Pomáhame týraným ženám, ktoré chcú zmeniť svoju situáciu a hľadáme pre nich vhodné riešenia.
  • Chránime ženy, ktoré hľadajú disktétne miesto, kde majú zaručenú anonymitu.
  • Sme v kontakte s odborníkmi, ktorí radia ako vystúpiť z nekonečného kruhu a radia ženám, ako začať stáť na svojich nohách.

Aktivity projektu

  • Poskytovanie bezplatného poradenstva ženám, ktoré zažívajú doma fyzické, psychické alebo ekonomické násilie.
  • Osvetová činnosť: 

9 – 12. decembra 2019 sa realizovali v bratislavskej Obchodnej akadémii Imricha Karvaša 4 stretnutia. Ich zámerom bola otvoriť so študentami a študentkami tému násilia páchaného na na ženách. V priebehu stretnutia sme hovorili o formách násilia, aj o spôsoboch, ako ho odhaliť, ako zastaviť násilníka, ako pomôcť obetiam. Stretnutí sa zúčastnilo viac než 200 študentiek a študentov, ale aj ich pedagogičky.