Ženy v komunite

Projekt Ženy v komuniteod dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách je systémom opatrení a aktivít, ktoré systematicky vzdelávajú a zvyšujú povedomie o rodovej rovnosti.

Norway grants logo

Cieľ projektu

Projekt plánuje dosiahnuť spoločenský pohybzačať diskusiu nielen v odbornej rovine (pri okrúhlych stoloch) ale aj s mladými ľuďmi v rámci vzdelávania – o tom, ako je možné žiť bez predsudkov, rovnocenne, upozorňuje na stereotypy a predsudky.

Materské centrá v projekte

Materské centrá sú jedným z kľúčových organizácii, akými sa v komunitách budovala (a stále buduje) občianska spoločnosť. Sú takmer v každej obci, ich líderky neskôr ostávajú aktívne – zakladajú nové špecializované združenia (napr. na pomoc ženám v núdzi), budujú sociálne zodpovedné firmy, alebo pôsobia na rôznych stupňoch politiky. Ich primárna filozofia vychádza práve z princípov antidiskriminácie, rovnocennosti. Ich cesty k sebapresadeniu však neboli ľahké – práve preto, že museli bojovať s predsudkami a diskrimináciou.

Projekt tvoria viaceré, prelínajúce sa časti:

  1. Kvalitatívny a kvantitatívny (dotazníkový) prieskum legitimizačných stratégii rodovej rovnosti.
  2. Séria workshopov na 25 základných a stredných školách (s akcentom na školy v blízkosti vylúčených lokalít), včítane spracovania interaktívnej metodiky, cielená vekovú skupinu 15 – 20-ročných mladých ľudí s akcentom na rodovú rovnosť / vs. nerovnosť, scitlivovanie prístupu k ženám a na vylúčenie akýchkoľvek foriem násilia v medziľudských vzťahoch.
  3. Séria okrúhlych stolov pre lokálne líderky / lídrov z oblasti relevantných MVO, politiky a spoločensky zodpovedných podnikov, ale aj expertov z oblasti sociológie a ekonomiky.
  4. Kampaň Neviditeľné ženy, realizovaná formou série blogov, infografík, virálnych videí na sociálnych sieťach, ktorá bude scitlivovať verejnú mienku smerom k vnímaniu reálnej diskriminácie v spoločnosti a možností zmeny.

Základné dokumenty

Projekt sa odvoláva na základné dokumenty, ktoré rámcujú fungovanie žien – aj v slovenskej spoločnosti. Vychádzame najmä z: CEDAW – dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám, ktorý zasahuje mnohé oblasti slovenského legislatívneho systému (napriek zatiaľ nízkej hladine scitlivenia spoločnosti, ktoré otvára). Ďalej v projekte pracujeme s tzv. Antidiskriminačným zákonom 365/2004 Z. z. a s jeho implementačnými rámcami. Je pre nás samozrejmé, že vychádzame so systémov, ktoré deklarujú ľudské práva. Tieto dohovory a zákonné rámce prirodzene ohraničujú projekt, nastavujú smerovanie v jeho jednotlivých aktivitách.

 

Projektová zmluva

Zmluvu v pdf formáte zobrazíte kliknutím na obrázok: