Ženy v komunite

Projekt Ženy v komuniteod dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách je systémom opatrení a aktivít, ktoré systematicky vzdelávajú a zvyšujú povedomie o rodovej rovnosti.

Norway grants logo

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách získal grant z Nórska v sume 112500 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 13900 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Cieľ projektu

Projekt plánuje dosiahnuť spoločenský pohybzačať diskusiu nielen v odbornej rovine (pri okrúhlych stoloch) ale aj s mladými ľuďmi v rámci vzdelávania – o tom, ako je možné žiť bez predsudkov, rovnocenne, upozorňuje na stereotypy a predsudky.

Materské centrá v projekte

Materské centrá sú jedným z kľúčových organizácii, akými sa v komunitách budovala (a stále buduje) občianska spoločnosť. Sú takmer v každej obci, ich líderky neskôr ostávajú aktívne – zakladajú nové špecializované združenia (napr. na pomoc ženám v núdzi), budujú sociálne zodpovedné firmy, alebo pôsobia na rôznych stupňoch politiky. Ich primárna filozofia vychádza práve z princípov antidiskriminácie, rovnocennosti. Ich cesty k sebapresadeniu však neboli ľahké – práve preto, že museli bojovať s predsudkami a diskrimináciou.

Projekt tvoria viaceré, prelínajúce sa časti:

  1. Kvalitatívny a kvantitatívny (dotazníkový) prieskum legitimizačných stratégii rodovej rovnosti.
  2. Séria workshopov na 25 základných a stredných školách (s akcentom na školy v blízkosti vylúčených lokalít), včítane spracovania interaktívnej metodiky, cielená vekovú skupinu 15 – 20-ročných mladých ľudí s akcentom na rodovú rovnosť / vs. nerovnosť, scitlivovanie prístupu k ženám a na vylúčenie akýchkoľvek foriem násilia v medziľudských vzťahoch.
  3. Séria okrúhlych stolov pre lokálne líderky / lídrov z oblasti relevantných MVO, politiky a spoločensky zodpovedných podnikov, ale aj expertov z oblasti sociológie a ekonomiky.
  4. Kampaň Neviditeľné ženy, realizovaná formou série blogov, infografík, virálnych videí na sociálnych sieťach, ktorá bude scitlivovať verejnú mienku smerom k vnímaniu reálnej diskriminácie v spoločnosti a možností zmeny.

Základné dokumenty

Projekt sa odvoláva na základné dokumenty, ktoré rámcujú fungovanie žien – aj v slovenskej spoločnosti. Vychádzame najmä z: CEDAW – dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám, ktorý zasahuje mnohé oblasti slovenského legislatívneho systému (napriek zatiaľ nízkej hladine scitlivenia spoločnosti, ktoré otvára). Ďalej v projekte pracujeme s tzv. Antidiskriminačným zákonom 365/2004 Z. z. a s jeho implementačnými rámcami. Je pre nás samozrejmé, že vychádzame so systémov, ktoré deklarujú ľudské práva. Tieto dohovory a zákonné rámce prirodzene ohraničujú projekt, nastavujú smerovanie v jeho jednotlivých aktivitách.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ  prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projektová zmluva

Zmluvu v pdf formáte zobrazíte kliknutím na obrázok:

Dodatok č. 1/2023 k Projektovej zmluve č. 1099/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nájdete na tomto linku:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8197114/