Etický kódex ÚMC

Únia materských centier spája a zastrešuje materské a rodinné centrá, ktoré:

 • sú mimovládne neziskové organizácie a vykonávajú činnosť v súlade s legislatívou SR,
 • vytvárajú spoločný priestor pre matky s deťmi a rodiny,
 • sú otvorené všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, vyznania, rasy a politickej príslušnosti a vyznávajú humánne hodnoty,
 • vykonávajú činnosť v súlade s poslaním Únie materských centier,
 • považujú dobrovoľnosť, vzájomné učenie sa a svojpomoc za nevyhnutnú súčasť fungovania materského a rodinného centra,
 • vyjadrujú sa v mene Únie materských centier, po konzultácii s Výkonným tímom ÚMC,
 • svojou činnosťou nepoškodzujú dobré meno Únie materských centier.

Únia materských centier:

 • prijíma finančnú podporu od transparentných organizácií,
 • nevyjadruje sa k eticky kontroverzným témam,
 • ťažisko jej činnosti je v realizovaní neziskových aktivít,
 • neprijíma finančnú podporu od politických strán,
 • nepropaguje umelé náhrady materského mlieka, hormonálnu antikoncepciu, alkoholické a tabakové výrobky a iné produkty poškodzujúce zdravie alebo produkty, ktoré sú v rozpore s poslaním a kampaňami ÚMC,
 • zabezpečí transparentnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • bude prijímať, prehodnocovať a riešiť podnety zo strany materských a rodinných centier súvisiace s rizikom konfliktu osobných záujmov jednotlivcov a spoločných záujmov Únie materských centier,
 • má nulovú toleranciu voči korupcii a nekalým obchodným praktikám.

Členovia Dozornej rady, Výkonného tímu ÚMC, zamestnanci, mandatári:

 • svoju prácu vykonávajú v súlade so Stanovami Únie materských centier a Vnútorným poriadkom ÚMC,
 • sú otvorení prijímaniu konštruktívnej kritiky a návrhov zo strany siete.