Členstvo v Únii materských centier

Chcem sa stať členom Únie materských centier

Členom Únie materských centier sa môže stať materské alebo rodinné centrum, ktoré je registrované ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Súhlasí so Stanovami a  Etickým kódexom ÚMC a zároveň spĺňa všeobecné kritériá prijatia:

 • napĺňa model materských centier,
 • má priestor na stretávanie sa,
 • realizuje aktivity vhodné pre vekové kategórie v materskom alebo rodinnom centre,
 • vyplní prihlášku za člena ÚMC. (Prihláška je editovateľnom pdf formáte a otvorí sa v novom okne.)

Výkonný tím Únie materských centier prijíma nových členov do ÚMC priebežne, počas celého roka.

Práva a výhody členov Únie materských centier

Informovanosť

Členov pravidelne informujeme o dianí v Únii materských centier aj o celospoločenskom dianí v neziskovom sektore. Novinky a zaujímavosti členovia získavajú cez členskú zónu, e-mailovou komunikáciou, cez vzdelávací a komunitný portál a 4-krát ročne distribúciou časopisu Materské centrá. Veľký význam z hľadiska zdieľania informácií majú osobné regionálne stretnutia aj účasť na celoslovenskom valnom zhromaždení, kde členovia majú ďalší benefit, a to preplatenie cestovných nákladov.

Členská zóna

Vstupom do členskej zóny získava materské alebo rodinné centrum prístup k interným dokumentom Únie materských centier, k manuálom ku kampaniam, školeniam a mnohým prospešným materiálom.

Propagácia

Každý člen Únie materských centier má možnosť využívať bezplatnú propagáciu svojej činnosti alebo svojich priestorov. Príspevky a fotografie môžu materské a rodinné centrá publikovať na www.materskecentra.sk, na https://www.facebook.com/materskecentra.sk/ alebo v článkoch v celoslovenskom časopise Materské centrá.

Celoslovenské akcie

Členovia Únie materských centier majú právo zúčastňovať sa na celoslovenských kampaniach a akciách organizovaných ÚMC. Medzi pravidelné celoslovenské kampane patrí Míľa pre mamu a Medzinárodný deň materských centier. Každoročne sa koná Valné zhromaždenie. V rámci projektov organizuje Únia materských centier odborné školenia, kurzy rodičovského vzdelávania a v jednotlivých oblastiach organizuje aj regionálne stretnutia pre svojich členov. Počas celoslovenských kampaní Únia materských centier zabezpečuje propagáciu a mediálnu podporu participujúcim materským a rodinným centrám.

Fundraising

Členské materské centrá môžu spolupracovať s Úniou materských centier pri získavaní barterových a finančných partnerstiev k celoslovenským kampaniam. Z celkového objemu financií, získaných pre kampaň, majú možnosť si uplatniť 15% ako odmenu.

Poradenská a advokačná činnosť

Únia materských centier poskytuje svojim členom bezplatné poradenstvo v oblasti sociálnej, ekonomickej, právnej aj v oblasti spoločenského diania. Ochraňuje práva žien a rodín s malými deťmi tým, že sa zúčastňuje mnohých pracovných stretnutí na úrovni samospráv, vyšších územných celkov aj na úrovni ministerstiev SR. Vzájomnými dialógmi, vyjednávaním a ovplyvňovaním legislatívnych návrhov prispieva k lepšiemu spoločenskému prostrediu a k zdravšiemu vnímaniu rodín s malými deťmi. Únia materských centier pomáha ženám v núdzi, ktoré potrebujú pomoc.

Aktívna spoluúčasť centier

Členovia Únie materských centier majú právo voliť a byť volení do orgánov Únie materských centier. Môžu kandidovať do Výkonného tímu a do Dozornej rady. Členovia majú možnosť aktívne participovať na projektoch aj pri tvorbe programu Únie materských centier.

Povinnosti členov Únie materských centier

 • Dodržiavať Stanovy, Vnútorný poriadok a Etický kódex Únie materských centier.
 • Plniť uznesenia Valného zhromaždenia a rozhodnutia Výkonného tímu alebo Dozornej rady ÚMC.
 • Dbať o hospodárenie a transparentné nakladanie s majetkom materského centra, v ktorom aktívne pôsobia.
 • Dbať o dobré meno Únie materských centier.
 • Zaplatiť ročný členský poplatok vo výške, ktorú ustanoví Valné zhromaždenie. V aktuálnom roku je členský poplatok vo výške 66,- €.
 • Aktívne sa zaujímať o činnosti Únie materských centier a podieľať sa na nich.
 • Udržiavať aktuálnu databázu ÚMC. Pri zmene štatutára, priestorov, adresy, otváracích hodín a iných zmien týkajúcich sa materského centra, nahlásiť zmenené údaje do 14 dní na e-mail: umc@materskecentra.sk.
 • zúčastniť sa aspoň 1x ročne spoločnej aktivity (Míľa pre mamu, valné zhromaždenie, regionálne zhromaždenie, workshopy, tábory a pod.)

Chcem byť sympatizantom Únie materských centier

Sympatizantom Únie materských centier sa môže stať materské alebo rodinné centrum, prípadne aj iná organizácia, ktorá

 • je založená ako občianske združenie,
 • jej zriaďovateľom je iná organizácia,
 • podporuje myšlienku materských centier,
 • vyplní prihlášku za sympatizanta ÚMC.

Práva a výhody sympatizantov Únie materských centier

Informovanosť

Únia materských centier informuje sympatizantov prostredníctvom e-mailovej komunikácie aj distribúciou 2 vydaní časopisu Materské centrá o dianí v ÚMC a v jednotlivých materských a rodinných centrách, ale najmä o prípravách kampane Míľa pre mamu, na ktorej sa aktívne zúčastňujú. Únia materských centier môže pozvať sympatizantov aj na regionálne stretnutia alebo tréningy, v prípade voľných miest, ale bez možnosti preplatenia cestovného.

Propagácia

Každý sympatizant Únie materských centier má možnosť využiť bezplatnú propagáciu činnosti svojho materského centra alebo svojho občianskeho združenia. Príspevky od sympatizantov uverejní ÚMC v časopise Materské centrá a v novinkách na stránke www.materskecentra.sk.

Celoslovenské akcie

Sympatizanti Únie materských centier majú právo aktívne sa zúčastniť kampane Míľa pre mamu. Počas trvania kampane Únia materských centier zabezpečí propagáciu a mediálnu podporu zúčastneným sympatizantom. V prípade voľných miest na odborných školeniach, kurzoch rodičovského vzdelávania alebo regionálnych stretnutiach, môže Únia materských centier pozvať aj svojich sympatizantov.

Vstúpte s dieťaťom

Únia materských centier môže v rámci kampane "Vstúpte s dieťaťom", udeliť svojim sympatizantom, za predpokladu splnených podmienok, ocenenie "Zariadenia priateľské k deťom a rodinám."

 

Povinnosti sympatizantov Únie materských centier

 • Dodržiavať Stanovy, Etický kódex a Vnútorný poriadok Únie materských centier.
 • Plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce z kampane Míľa pre mamu.
 • Zaplatiť ročný poplatok sympatizantov vo výške, ktorú ustanoví Valné zhromaždenie. V aktuálnom roku je sympatizantský poplatok vo výške 33,- €.
 • Udržiavať aktuálnu databázu ÚMC. Pri zmene štatutára, priestorov, adresy, otváracích hodín a iných zmien týkajúcich sa sympatizujúcich občianskych združení, nahlásiť zmenené údaje do 14 dní na e-mail: umc@materskecentra.sk.

Členstvo sympatizantov zaniká pri nedodržaní prvých troch uvedených bodov.