ETICKÝ KÓDEX Poradenského centra Ženy ženám

ETICKÝ KÓDEX Poradenského centra Ženy ženám

9. septembra 2019 Off Od ÚMC

Tento dokument obsahuje Preambulu a Základné etické princípy v poradenskom centre, ktoré

sú rozdelené do 6 kategórií:

 1. Normy pre vystupovanie a správanie
 2. Etická zodpovednosť pracovníka voči klientom.
 3. Etická zodpovednosť pracovníka voči kolegom.
 4. Etická zodpovednosť pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským organizáciám.
 5. Etická zodpovednosť pracovníka voči svojej profesii.
 6. Etická zodpovednosť pracovníka voči spoločnosti.

 

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnanca organizácie v Únii materských centier s účelom vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa zamestnancov a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené vyžadovať od týchto zamestnancov.

 

PREAMBULA

Profesia pracovníka v poradenskom centre je založená na hodnotách demokracie a ľudských práv a vo svojej práci sa riadia Medzinárodným etickým kódexom (IFSW14) a inými medzinárodne uznávanými normami (SCCD15), ktoré sami formulujú a na úrovni jednotlivých krajín prijímajú, aby vytvorili národný rámec svojej činnosti v príslušnom kultúrnom, sociálnom, právnom a ekonomickom kontexte na všetkých úrovniach.

Ich funkcie zahŕňajú:

 • Asistovanie ľuďom pri rozvíjaní schopností, ktoré im umožnia vyriešiť ich individuálne,

komunitné alebo kolektívne sociálne problémy.

 • Podporu adaptability, samostatnosti a vývoja.
 • Podporu spravodlivých sociálnych stratégií, služieb a alternatívnych riešení prístupu

k existujúcim socio-ekonomickým zdrojom.

 • Poskytovanie informácií a zabezpečovanie kontaktov s inštitúciami, ktoré poskytujú alebo

sprostredkúvajú socio-ekonomické zdroje.

 • Pomáhať ľuďom prijať zodpovednosť za seba, spoznanie svojich práv a povinností, voči sebe,

rodine, komunite i spoločnosti.

 

ZÁKLADNÉ ETICKÉ PRINCÍPY  PORADKÝŇ (PORADCOV)

 

 1. Normy pre vystupovanie a správanie

A. Vystupovanie.

Neustále udržiava svoje osobné i pracovné správanie a vystupovanie na úrovni vysokého profesionálneho štandardu.

B. Schopnosti a profesionálny rast.

Snaha o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce.

C. Služba.

Podľa svojich možností pomáhať ľuďom objavovať svoje zdroje pre vytváranie samostatnej komunity

D. Čestnosť.

Konať  v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti a všeobecne akceptovanými

morálnymi princípmi a zásadami.

 

 1. Etická zodpovednosť zamestnancov voči ženám (klientkam).

 

A. Prvoradosť záujmu klienta.

–  zodpovednosť v prvom rade voči svojim klientom.

 • rešpektovať ženy ako partnerky so všetkými právami a povinnosťami, vrátane

zodpovednosti za svoj život. Jednať tak, aby nebola poškodzovaná ich dôstojnosť a pristupovať ku všetkým s rovnakým úsilím.

 • slúžiť ženám (klientkam) s lojalitou, maximálnym uplatňovaním profesionálnych schopností

a zručností napomáha rozvoju komunity, zlepšovaniu vzťahov a riešeniu konfliktov

v komunite i mimo nej.

 • nezneužívať vzťahy pre osobné zvýhodnenie
 • nemať podiel na akejkoľvek diskriminácii na základe rasy, etnicity, farby pleti, pohlavia,

sexuálnej orientácie, veku, náboženského vyznania, národnosti, stavu, politickej

príslušnosti, psychického alebo fyzického handicapu a rešpektovať jedinečnosť každého

človeka bez ohľadu na vyššie uvedené charakteristiky a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na

živote celej spoločnosti

 • vyhýbať sa pri výkone povolania vzťahom a záväzkom, ktoré sa môžu dostať do konfliktu so

záujmom klienta

 • Poradkyne sa správa profesionálne a oddeľuje svoj pracovný život od súkromného. V prípade

existencie osobných vzťahov s niektorými klientmi KC, či existencie osobných sporov

s niektorým s klientov alebo jeho rodinou o tom informuje kolegov a spoločne hľadajú

primerané riešenie.

 • Poradkyne pri práci so ženou (klientkou) zachováva profesionálny odstup.
 • Poskytnúť ženám presné a kompletné informácie o rozsahu a povahe služieb, ktoré potrebuje, a ich prípadných rizikách
 • požiadať o radu kolegov vždy, keď je to v záujme ženy (klienta)
 • ukončiť pomoc žene (klientke)i, keď to už nie je potrebné
 • zabezpečiť kontinuitu služieb a pomoci žene(klientke)i, v prípade, že sú naďalej potrebné a ona sma končí s ich poskytovaním

 

B. Práva klienta

 • Snaha poradkýň v čo najväčšej miere podporovať snahu ženy v rozhodovaní o svojej budúcnosti samostatne.

 

C. Dôvernosť a mlčanlivosť

 • Poradkyne rešpektujú súkromie ženy (klientky) a zachováva dôvernosť informácií získaných pri svojej práci.
 • Poradkyne nesmú hovoriť o problémoch klienta ani vo svojom voľnom čase v prítomnosti rodinných príslušníkov, priateľov, blízkych alebo akýchkoľvek iných tretích osôb.
 • Poradkyne sú povinné zabezpečiť dôvernosť informácií o klientovi pri ich posielaní, vrátane elektronického prenosu dát
 • Poradkyne sú povinné ukladať záznamy o ženách (klientkach) na bezpečnom mieste
 • Poradkyne sú povinné zabezpečiť dôvernosť informácií o iných osobách, o ktorých sa dozvedeli počas svojej práce
 • Poradkyne sú povinné umožniť ženám (klientkam) prístup k jej záznamom
 • Výnimkou z dôvernosti informácií je prípad, keď ich zamlčaním hrozí bezprostredné a vážne riziko pre klienta alebo inú osobu alebo vážne porušenie zákona v zmysle trestného činu alebo prečin

 

D. Honoráre

Poradkyne nesmú prijať za svoje služby úplatok

 

 1. Etická zodpovednosť poradkýň voči kolegom.

 

A. Slušnosť a zdvorilosť

Poradkyne neriešia svoje profesionálne alebo osobné spory s kolegami v prítomnosti žien (klientov).

 

B. Práca s klientmi kolegov

 • Povinnosťou poradkýň je venovať sa klientom svojich kolegýň s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou.
 • Poradkyňa by nemala preberať klientov svojich kolegov bez dohovoru s týmito kolegami

 

 1. Etická zodpovednosť poradkýň voči zamestnávateľom a zamestnávateľským organizáciám

 

 • Záväzky voči zamestnávateľským organizáciám.
 • Poradkyňa pristupuje s vážnosťou k záväzkom voči zamestnávateľským organizáciám.
 • Poradkyne sa majú snažiť o účelné a citlivé používanie zdrojov zamestnávateľskej organizácie

 

 1. Etická zodpovednosť poradkýn aj voči svojej profesii

 

 • Udržiavanie cti profesie.

Poradkyňa udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné poznatky a poslanie svojej profesie.

 • Služba spoločenstvu.

Poradkyňa napomáha snahe profesionálneho spoločenstva sprístupniť svoje služby čo najširšej verejnosti.

 • Rozvoj poznatkov.

Poradkyne sa snaží získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v profesionálnej práci.

 

 1. Etická zodpovednosť poradkýň voči spoločnosti.

 

 • Podpora všeobecného blaha.

Poradkyňa podporuje všeobecné blaho spoločnosti.

Poradkyňa by mala aktívne navrhovať a podporovať také zákony a sociálnu politiku, ktoré podporujú sociálnu spravodlivosť a zodpovednosť

 

Etický kódex nie je súčasťou pracovnej zmluvy poradkýň, poradkyne sú povinné dodržiavať ho s rovnakou vážnosťou. V prípade, že sa pri výkone jeho práce objavia ďalšie etické otázky, usiluje sa o ich riešenie v rámci tímu UMC. Závažné etické dilemy rieši prostredníctvom internej/externej supervízie.