PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

7. mája 2020 Off Od ÚMC

Obsahom tohto plánu riešenia krízovej situácie (ďalej „plán“) sú opatrenia, ktoré Únia materských centier ako poskytovateľ sociálnej služby – základného a špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov v rámci Poradne ŽENY ŽENÁM (ďalej „projekt“) prijíma na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

1.

zabezpečenie tímu, vykonávajúceho Únie materských centier

 1. 1.

Činnosť Poradne ŽENY ŽENÁM je počas pandémie COVID 19 zabezpečovaná v tomto zložení: · odborná garantka a sociálna pracovníčka projektu · psychologička · právnička · supervízorka. Tieto sú zamestnankyňami alebo spolupracovníčkami na základe dohôd o vykonaní práce / resp. dohôd o pracovnej činnosti a podieľajú sa na výkone činností projektu v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 pre oprávnené cieľové skupiny.

 

Tím zabezpečuje činnosť s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, minimálne 30 hodín týždenne počas stanovených otváracích hodín priamo v sídle Únie materských centier na Odborárskom námestí 3 v Bratislave. Časť týždenného pracovného času tím vykonáva formou home office, resp. činnosťou v teréne. Kontaktná linka 0915 930 831 projektu je spustená non-stop.

 

 1. 2.

Únia materských centier stanovuje

Ing. Danielu Konečnú a PhDr. Idu Želinskú

(0915 930 831, poradna@materskecentra.sk)

 

ako ľudí, ktorí budú zodpovední za realizáciu jednotlivých opatrení v nasledujúcom rozsahu:

 • v prípade potreby zo strany prijímateliek a zamestnankýň / resp. spolupracovníčok projektu budú kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva ak budú existovať dôvodné podozrenia na COVID 19,
 • budú zabezpečovať dezinfekciu priestorov,
 • budú sledovať zásoby ochranných osobných pracovných pomôcok (ďalej aj “OOPP“) a materiálu na dezinfekciu.

O tomto určení a zodpovednostiach sú ostatné zamestnankyne, spolupracovníčky a dobrovoľníčky Únie materských centier dôkladne informované.

 

2.

zabezpečenie ochrany zamestnankýň a spolupracovníčok

Únia materských centier podľa § 147 ods. 1 Zákonníka práce sústavne zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnankýň, spolupracovníčok aj dobrovoľníčok pri práci a na tento účel vykonáva potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce. Rešpektuje povinnosť zamestnávateľa v § 6 ods. 1 písm. j) zákona o BOZP, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať. Podľa § 6 ods. 7 zákona o BOZP sa stará o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. Priebežne – podľa vývoja situácie teoreticky a prakticky školí zamestnankyne, spolupracovníčky a dobrovoľníčky k tomu, ako si vybrať vhodné pomôcky, správne ich používať a likvidovať tak, aby sa zabránilo expozícii infekciou COVID 19.

 

Na základe uvedeného Únia materských centier v rámci projektu:

 

 • zabezpečuje dodatočné množstvo materiálno-technického vybavenia v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby – dezinfekčné prostriedky, rúška, rukavice, potreby a pomôcky na upratovanie, voda a iné;
 • odporučí a umožňuje pravidelné a dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou / alebo prostriedkom na báze alkoholu pri príchode do práce, po použití toalety, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, po každom priamom kontakte s klientkou;
 • poučí zamestnankyne, spolupracovníčky a dobrovoľníčky, že ak prejavujú príznaky ochorenia nemôžu nastúpiť do práce;
 • poučí zamestnankyne, spolupracovníčky a dobrovoľníčky o nutnosti dodržiavania odstupu od ostatných ľudí na pracovisku minimálne vo vzdialenosti 2 metre;
 • denne dezinfikuje kľučku na dverách;
 • počas pandémie COVID 19 úplne obmedzuje osobné stretávanie tímu na pracovisku (porady, supervízie a pod. a nahradí ich on line meetingami);
 • určuje zamestnankyniam, spolupracovníčkam a dobrovoľníčkam povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce Úniu materských centier informovať o tom, že sa vrátili ony alebo ich blízki príbuzní resp. blízki ľudia z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe.
 • vyzve zamestnankyne, spolupracovníčky a dobrovoľníčky, aby sa podrobili vyšetreniu u všeobecného lekára, popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci.

 

3.

zverejnenie pravidiel kontaktu s klientkami v rámci projektu a zabezpečenie pracoviska

Priestory poradne sú prispôsobené krízovej situácií:

 • všetky dôležité kontakty a informácie sú zverejnené na vstupných dverách Únie materských centier;
 • priestory sú označené informáciou „Vstup len s ochranných rúškom“;

 

V súvislosti s pandémiou COVID 19 zvyšujeme frekvenciu upratovania na pracovisku nasledovne:

 • dezinfikujeme predovšetkým predmety, ktorých sa bežne dotýkajú zamestnankyne, spolupracovníčky a dobrovoľníčky a prijímateľky sociálnej služby – kľučky, zvončeky, vypínače, vodovodné batérie, stoličky pracovný stôl, klávesnica, myš a pod. po každej individuálnej intervencii,
 • pravidelne vetráme všetky pracovné priestory.

 

4.

ďalšie opatrenia v súvislosti s COVID 19

Únia materských centier zabezpečí:

 • zverejnenie všetkých relevantných, dostupných kontaktov a informácií o COVID 19 na www.materskecentra.sk;

 

priebežne informuje cieľovú skupinu / klientky s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19;

 • vytipuje osamelo žijúce užívateľky sociálnych služieb, ktoré nemajú blízku rodinu, alebo rodina žije ďaleko a nemôže zabezpečiť starostlivosť po dobu prípadnej domácej izolácie,
 • zabezpečí sociálne poradenstvo, resp. inú individuálnu intervenciu, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci, v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia),
 • identifikuje aktuálne problémy v cieľovej skupine a hľadá možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov;
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia) poskytuje praktické informácie a návody na riešene vzniknutých situácií v domácnostiach prijímateliek sociálnych služieb.