Multiplikačné podujatie projektu AXESS v sieti Únie materských centier

Multiplikačné podujatie projektu AXESS v sieti Únie materských centier

24. októbra 2019 Off Od ÚMC

   

 

 

 

Už tradične v októbri (11. – 13. 10. 2019) organizuje Únia materských centier 3 dňové stretnutie líderiek a členov materských a rodinných centier v Kľačne, kde spoločne oslavujú Medzinárodný deň materských centier. Tento rok nás bolo spolu vyše 60 z celého Slovenska. Pri tejto príležitosti za tiež konalo Multiplikačné stretnutie o projekte AXESS, ktoré pripravila Katarína Scott z ÚMC v spolupráci s Ainova (program a štruktúra). Odprezentovalo sa Axess Demo video a následne sa predstavila Axess platforma a všetky jej funkcie. Potom začali účastníčky čítať školenia a prezerať si platformu online na počítačoch i smarfónoch. Účastníčky využili vytlačený Axess pracovný zošit na sprehľadnenie a utvrdenie získaných informácií.

Cieľová skupina – ženy s nízkymi digitálnymi zručnosťami pracovali v 3 skupinách a využili sme aj peer learning – kedy predchádzajúca skupina spontánne odovzdávala získané vedomosti nasledujúcej. Takýmto spôsobom sa tohto multiplikačného stretnutia zúčastnilo 25 žien nielen z materských centier, ale aj profesionálne matky, lektorky mimoškolského vzdelávania, učiteľky z MŠ aj pracovníčky personálnych oddelení, ktoré budú určite prezentovať AXESS platformu ďalej svojim kolegyniam a partnerským organizáciám.

Tieto účastníčky si potrebovali zlepšiť digitálne zručnosti, aby pomocou AXESS nástrojov si zvýšili svoje kompetencie v digitálnej oblasti. S veľkým ohlasom sa stretli AXESS videá napr. ako vytvoriť slovné oblaky ako aj kurzy Ako si napísať proaktívne CV, Bezpečnosť na internete, Hľadanie práce na sociálnych sieťach a Digitálne zručnosti. ÚMC zverejní túto tlačovú správu na svojej web stránke a Fb ako aj na projektovej web stránke pre zabezpečenie zviditeľnenia.

 

A multiplication event of the AXESS project organized by the Union of Mother Centres

 

As usual, in October (11. – 13. 10. 2019), the Union of Mother Centres organizes 3 day gathering of leaders and members of mother and family centres in Kľačno, where we celebrate the International Mother Centre Day. This year over 60 people attendend from whole Slovakia. On this occasion UMC also organized a multiplier event of the AXESS project, which was prepared by Katarína Scott from the UMC in cooperation with Ainova (program and structure). AXESS Demo video was introduced to showcase the AXESS platform and all its features. Then the participating women took part in reading training sessions and tried out the online platform on computers and smartphones. Participants used printed AXESS workbook to clarify and confirm obtained information.

Target group low-skilled adult women were working in 3 groups and we also used peer learning as previous group spontaneously passed on knowledge to other group. This way we have managed to have 25 women attending who are leaders of maternity centres, but also professional mothers, extracurricular lecturers, kindergarten teachers, or HR officers, which are likely to have the AXESS platform presented to other colleagues and partner organizations.

These participants needed to improve their digital skills in order to increase their digital competence with AXESS tools. AXESS videos eg. How to Create Word Clouds and courses How to Write Proactive CVs, Internet Safety, Job Search on Social media and Digital Skills were highly rated. UMC publishes this press release on its website and Fb as well as on project website to ensure visibility.

Katarína Scott, ÚMC