LEN SPOLU TO PREKONÁME

LEN SPOLU TO PREKONÁME

17. apríla 2020 Off Od ÚMC

Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO

Smutných správ je okolo nás v posledných dňoch veľa. Napriek tomu sme svedkami neúnavného pôsobenia desiatok občianskych iniciatív a mnohých neziskových organizácií pri zmierňovaní následkov koronakrízy na celom Slovensku. Sme na tieto prejavy spolupatričnosti, ľudskosti a solidarity hrdí.

Musíme ako spoločnosť a jej inštitúcie – štátne, súkromné i neziskové – v dnešnej situácii držať spolu aj napriek tomu, že sme v niečom odlišní a nie vždy spolu súhlasíme. To, že sa dopĺňame, zvyšuje efektivitu pomoci a celkové blaho pre spoločnosť.

Od začiatku šírenia sa koronavírusu po Slovensku robia mimovládne neziskové organizácie spolu so stovkami dobrovoľníkov všetko preto, aby boli pripravené rýchlo reagovať a zabezpečiť ľuďom v núdzi materiálnu aj inú pomoc, vrátane potravín, vody, dezinfekcie či ochranných pomôcok, ale aj prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a liekom. Mobilizujú nových dobrovoľníkov, koordinujú činnosť s ďalšími organizáciami, preukazujú veľkú mieru spolupráce, vymieňajú si skúsenosti a zdieľajú zdroje a kapacity. Ich možnosti i záber nie sú neobmedzené, napriek tomu ich úsilie je veľké a prínos pre spoločnosť dôležitý.

Viaceré z nich dlhodobo pôsobia vo vylúčených rómskych komunitách, poskytujú pomoc priamo v teréne, poznajú riziká spojené s komunitnou prácou a humanitárnou činnosťou. Mnohé dlhodobo podnecujú vznik komunitných centier v týchto lokalitách. Pomáhajúce organizácie pôsobia v lokalitách ako napr. Zborov, Kecerovce, Chminianske Jakubovany, Moldava nad Bodvou, Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Rokycany, Roškovce, Kojatice, Petrovany, Sveržov, Plavecký Štvrtok, Rankovce, Veľká Ida, Dobšiná, Varhanovce, Veľký Krtíš, Stará Teheľňa v Prešove, Luník IX v Košiciach a ďalších. Iné organizácie, zamerané na ochranu ľudských práv dohliadajú na to, aby neboli porušované práva ľudí či už z pohľadu diskriminácie na základe farby pleti, v prístupe k informáciám či k zdravotnej starostlivosti.

Vytrvalo ponúkame pomoc mimovládnych organizácií štátu. Napriek prirodzeným obmedzeniam, máme k dispozícii efektívne riešenia, založené na rokoch skúseností a práce priamo v teréne, práci s dobrovoľníkmi, ktoré môžu pomôcť zachraňovať životy. Tam, kde je to možné, realizujeme našu pomoc v teréne, neodohráva sa zďaleka iba zo vzdialených kancelárií.

Vývoj ostatných dní nám ukazuje, že urgentne potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi krízovým manažmentom vlády SR a pomáhajúcimi organizáciami z neštátnej sféry, ale väčšiu previazanosť ústredných, regionálnych a miestnych krízových štábov. Pretože všade, kde je to len trochu možné aktivisti a ich organizácie už dávno sú a budú aj naďalej. Len spoločne dokážeme efektívne využiť obmedzené zdroje a čas, ktorý máme k dispozícii.

Miestom, kde sa budú stretávať informácie o dianí vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám je Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity. Uvítame, ak sa krízový manažment vlády SR rozhodne vnímať odporúčania zúčastnených strán z tohto miesta nie ako neoprávnené zasahovanie do jeho kompetencií, ale ako snahu pomôcť efektívne a adresne. Expertízu a celkovú znalosť aktuálnych možností a práce celého občianskeho sektora ponúka verejnej správe aj Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, ktorý vznikol pri Komore MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Sme hrdí na to, ako sa v tejto krízovej situácii ukazuje spolupatričnosť a ľudskosť mnohých mimovládnych organizácií, združení, skupín ľudí aj jednotlivcov. Za posledné týždne v našom prostredí vidíme bezprecedentnú úroveň spolupráce. Táto kríza nás zomkla. Spolupracujeme ako nikdy predtým, vymieňame si skúsenosti a informácie, zdieľame zdroje aj ľudské kapacity.

Budeme naďalej ponúkať pomocnú ruku a veríme, že najdôležitejší je náš spoločný cieľ – aby sme spoločne túto situáciu zvládli čo najlepšie.

Podpísaní zástupcovia platforiem MNO, členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

Marcel Zajac, predseda KOMORY MNO a podpredseda Rady vlády SR pre MNO, platforma Ekofórum

Mária Machajdíková, Nezávislá platforma SocioFórum o.z.

Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska

Soňa Lexmanová, Fórum donorov

Richard Medal, Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií

Beata Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Mária Behanovská, Vidiecky parlament ma Slovensku

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Branislav Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných SR

Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada

Daniel Kaba, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Soňa Holíková a Daniela Konečná, Únia materských centier

Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií a fondov

Ivana Kohútková, Hlas občianskych organizácií

Karolína Miková, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Laura Dittel, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, Karpatská Nadácia

Boris Strečanský, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Vladimir Sendrei, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Filip Vagač, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Peter Medveď, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis

Kálmán Petőcz, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Výzvu podporili aj:

Martin Bútora, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Martin Macko, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Michal Davala, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť