Aktivity materských / rodinných centier počas korona vírusu

Aktivity materských / rodinných centier počas korona vírusu

3. apríla 2020 Off Od ÚMC

Únia materských centier je platforma združujúca materské/rodinné centrá, ktoré sa venujú všetkým rodinám s malými deťmi.

Zároveň vedieme poradňu pre ženy ohrozené násilím v Poradenskom centre Ženy ženám. Túto sociálnu službu nie je možné ani v týchto časoch prerušiť. Finančné zabezpečenie sme sa snažili pokryť projektom cez Implementačnú agentúru, ktorá však ešte vo februári pozastavila platby všetkým organizáciám, ktoré boli úspešné vo výzve. Sme na koncoch s finančnými silami.

Máme však energiu pomáhať ďalej. Táto doba nám prináša nové výzvy. Štatisticky sa na národnej linke znížil počet ohlásení, nie objem domáceho násilia, pretože tí, čo sú v slabšej pozícii, tí ktorí žijú v jednom priestore s agresormi (zďaleka nie iba ženy, ale aj deti, seniori a znevýhodnení ľudia), nemajú prístup ku komunikačným prostriedkom, telefón, e-mail, facebook buď pre nich vôbec nie sú, alebo už nie sú bezpečné. Materské centrá sú zatvorené a ženy nemajú s kým zdieľať svoj problém. Snažíme sa o nové spôsoby komunikácie ako pomôcť týmto ženám. Zároveň vplývame na verejnosť, aby bola viac citlivá na túto tému a nebála sa naše odborníčky osloviť a sprostredkovať pomoc týmto ženám.

Druhou veľkou výzvou je náš, už druhým rokom prebiehajúci projekt, Učenie pre život, v ktorom podporujeme v učení rodičov s malými deťmi zo sociálne slabého prostredia. Tieto rodiny ešte viac pociťujú dopad všetkých opatrení, ktoré v súčasnosti štát nariaďuje. V niektorých obciach bol pozastavený „balík potravinovej pomoci“ cez Úrady práce. Vzdelávať hladných je takmer nemožné.

Mobilizujeme rodiny, ktoré bežne navštevujú centrá (mobilizujeme návštevníkov z majority) alebo aktívne ženy, dobrovoľníčky k pomoci rodinám zo sociálne slabého prostredia….šijeme a distribuujeme rúška, pripravujeme pomôcky na aktívne – tvorivé trávenie času rodín s malými deťmi a pracovné listy pre deti a prostredníctvom terénnych pracovníkov odovzdávame rodinám. Rovnako pomáhame zbierkami potrebných tovarov (naposledy napr. mobily, aby sme vedeli byť s rodinami v spojení).

Celoplošne vznikajú našim občianskym združeniam problémy s platením nájmu a energií. Nie sú v kategórii podnikateľ, aby si mohli nárokovať ušlý príjem, avšak je na štatutárnych zástupkyniach – zvyčajne matky na rodičovskej dovolenke – aby tieto nájmy uhrádzali.

Rovnako Úrady práce nevedia flexibilne reagovať na prerušenie výkonu aktivačných pracovníčok §52 a je nutné právne zdôvodňovanie, prečo nebol umožnený výkon. Rovnako obdobná je administratíva s chránenou dielňou.

Napriek súčasnej situácii neustávame v aktivitách pre rodiny, ktoré nás potrebujú v týchto časoch ešte viac. Cieľom je udržať sa v psychickej pohode a mať aktivity, ktoré vzdelávajú. Ako nám pri mapovaní činnosti napísali – šírime dobrú náladu a udržiavame komunitu, podporujeme súdržnosť a dobrovoľníctvo.

 

Vyberáme niektoré z činností materských/rodinných centier počas korona vírusu:

 

Aktivity v teréne:

 • Vybavujeme a sieťujeme dobrovoľníkov
 • Aktívne spolupracujeme s VUCkami, lokálnymi krízovými štábmi, samosprávami, mestami, dobrovoľníckymi organizáciami, doručujeme materiálnu pomoc do vylúčenej komunity
 • Šijeme a distribuujeme rúška a materiál na rúška aj seniorom, aj osamelým mamám, rovnako do segregovaných lokalít
 • Distribuujeme mydlá a hygienické potreby do rodín z marginalizovaných rómskych komunít
 • Organizujeme nákupy potravín pre sociálne slabé rodiny z programu „Učenie pre život“
 • Distribujeme “Aktivity-balíčky” (pracovné listy, aktivity na jemnú motoriku pre menšie deti, motivačné listy, pomocné orientačné/režimové tabuľky – priebeh dňa, počasie, dni v týždni a pod., podporné / motivačné / relaxačné listy pre matky,..). Materiál na jednoduché aktivity s návodmi pre rodiny, ktoré nemajú možnosť materiálneho zabezpečenia
 • V procese je snaha zabezpečiť deťom z MRK funkčné internetové pripojenie (pochopiteľne nemajú dáta, počítač..), aby sa mohli aktívne spojiť s komunitou v rámci e-learningu
 • Pripravujeme Knižnú búdku s knihami
 • Kumulujeme nákupy rodín , dohodneme plán rozvozu a eliminujeme počty obyvateľov v nákupných strediskách
 • Realizujeme nákupy seniorom a matkám samoživiteľkám a ľuďom v karanténe
 • Telefonujeme seniorom, udržiavame ich pri dobrej nálade
 • Pomáhame so zabavením detí v karanténnych centrách, ktoré v meste máme (zapožičaním spoločenských hier, knižiek a hračiek)
 • Na dverách materského centra máme omaľovánky pre deti
 • Spolupracujeme so zariadeniami pre seniorov – na základe dohovoru s vedúcou Domova sociálnych služieb pre seniorov sme vytvorili aktivitu ” Veľkonočná pošta” rodiny doma vyrobíme pohľadnice, veľkonočné ozdoby, kvietky, motýliky, ovečky …z papiera zozbierame a zanesieme do Domova dôchodcov. Hygiena bude zabezpečená – veci “zvonka” nechávajú pod špeciálnymi čistiacimi lampami. Aktivite sa v tomto čas veľmi potešili.
 • Pomáhame so zbierkami šatstva pre ľudí bez domova
 • V blízkych spoločných priestoroch dezinfikujeme kľučky, zábradlie, gombíky vo výťahu…

 

Podporná činnosť pre rodičov online/telefonicky

 • Poskytujeme rodinám rôzne konzultácie a poradenstvo (psychologická podpora, kariérne a pracovno-právne poradenstvo, legislatíva, zdravotná starostlivosť…).
 • Informujeme o možnostiach zabezpečenia rúšok, hygienických potrieb
 • Konzultujeme (messenger, telefón) s rodičmi záležitosti ohľadom výučby doma – školopovinné deti ( špeciálne sa zameriavame na sociálne vyčlenené rodiny )
 • Konzultujeme rôzne situácie s výchovným zameraním – poradenstvo (hygiena, výchovné metódy – ako udržať doma pokoj, jedálničky, denný režim, ako zainteresovať deti do diania – viesť ich k zodpovednosti a zároveň ich nepreťažiť…).
 • Sociálne poradenstvo – zisťujeme zmeny a hľadáme odpovede/riešenia v legislatívnej oblasti dotýkajúcej sa rodín ( ošetrovné, zápisy a prihlášky do predškolských a školských zariadení, práceneschopnosť…)
 • Prevádzkujeme online predpôrodnú prípravu a popôrodnú pomoc, poradenstvo
 • Online cvičenia pre mamy, kruhový tréning
 • Aktualizujeme/ šírime osvetu – cez sociálne siete a webové stránky – k súčasnému dianiu, zdieľame dôležité a relevantné informácie a odporúčania ohľadom súčasného stavu
 • Pracujeme s rodinami v skupinách na sociálnych sieťach a v mailových skupinách = akoby náhrada za krúžky. Snažíme sa reagovať na dopyt rodín, najmä v tej fyzicky nekontaktnej rovine
 • Zdieľame jedálničky a režim dňa, snažíme sa udržať rodiny nad vecou
 • Pravidelne kontaktujeme rodičov z programu pre sociálne vylúčené rodiny ´Učenie pre život´ cca 80 rodín, reflektujeme na ich potreby
 • Motivujeme rodiny a podporujeme vo vzájomnej pomoci

 

Aktivity online/telefonicky pre deti

 • Vedieme online krúžky – nakrúcame a zdieľame kreatívne a pohybové aktivity
 • S prváčikmi z marginalizovaných rómskych komunít spolupracujeme ohľadom pracovných listov, videohovory, zasielame podporné aktivity online, hry cez online pripojenie, napr. Človeče …
 • Posielame aktivity na trénovanie grafomotorických zručností a jemnej i hrubej motoriky
 • Posielame aktivity s priamym vysvetlením vplyvu aktivity na psychomotorický vývoj dieťaťa
 • Posielame inšpirácie k montessori aktivitám, návody ako pracovať doma a využívať domáce potreby ako pomôcky, dávame jednoduché návody, fotíme pracovne listy, omaľovánky, pripravujeme čítanie rozprávok ako hlasové nahrávky
 • Nahrávame pre deti rozprávky, pesničky, divadielka
 • Na sociálnych sieťach vytvárame skupiny rodín, ktoré si vedia navzájom pomáhať a radiť v konkrétnych oblastiach