Materské centrá nie sú jasle ani škôlky. Čím sú pre rodiny dôležité?

Materské centrá nie sú jasle ani škôlky. Čím sú pre rodiny dôležité?

20. mája 2018 Off Od ÚMC

V čom je sila materských centier a prečo sú pre mamy a rodiny také dôležité?

Materské centrá začali na Slovensku písať svoju históriu v roku 1996. Ich narastajúci počet, potreba efektívnej výmeny informácii, vzájomného prepojenia a organizovanosti  aj za účelom byť relevantným hlasom v spoločnosti vyústila v roku 2003 do založenia občianskeho združenia Únie materských centier. Podľa slov štatutárnej zástupkyne Sone Holíkovej je dnes v Únii registrovaných 51 materských, resp. rodinných centier  a sympatizuje s ňou ďalších 16.

Za každým jedným materským centrom je príbeh. Príbeh mám, ktoré sa združujú so zámerom vyhnúť sa sociálnej izolácii počas materskej, resp. rodičovskej dovolenky. Príbeh mám, ktoré sú motivované vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie pre seba a svoje deti. Potvrdzuje to aj Slavka Polgárová, ktorá stála pri vzniku Materského (dnes Rodinného), centra Hviezdička v Banskej Bystrici:  „Myšlienka založenia centra vznikla z potreby matiek stretávať sa a zdieľať svoje každodenné starosti, ale aj radosti  s deťmi. V dnešnej dobe, najmä vo väčších mestách, sú ženy na materskej dovolenke čiastočne izolované v domácnosti. Materské centrum je možnosťou, ako túto izoláciu  eliminovať“.

Podpora pre matku od samého začiatku

Centrá podporujú matky už v príprave na ich rodičovskú rolu ponukou kurzov predpôrodnej prípravy. Fenoménom sú podporné skupiny nosenia a dojčenia detí. Ďalšie ponúkané aktivity sú orientované na rozvoj detskej tvorivosti a kreativity, módne sú krúžky využívajúce prvky montessori pedagogiky, angličtina, obľube sa tešia tanečné a pohybové kurzy. Kvalita krúžkov konkuruje komerčným kurzom, keďže matky sú prirodzene motivované poskytnúť svojim deťom hodnotné podnety.

Lektorky kurzov majú často zodpovedajúce vzdelanie; sú medzi nimi učiteľky, zdravotníčky, ktoré deti hravou formou a primerane ich veku  zoznamujú so zásadami starostlivosti o svoje zdravie,  držiteľky certifikátov z montessori pedagogiky, certifikované laktačné poradkyne, vyškolené lektorky ovládajúce metodiku výučby cudzích jazykov pre najmenšie deti.  Jednou z nich je aj Barbora Lunterová. Vyštudovala žurnalistiku, aktuálne študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku. Materské centrum bolo pre ňu najprv zázemím, v ktorom po prisťahovaní sa do nového mesta spoznávala ďalšie mamičky na materskej dovolenke.  „Prirodzene to potom vyplynulo tak, že som sa zapojila do chodu centra. S podobnými aktivitami som už mala skúsenosti a práca s deťmi ma vždy napĺňala,“zverila sa.

Výsledok dobrovoľníckeho úsilia

Chod materského centra organizujú na dobrovoľníckej báze jeho aktívne členky. Ponuka je tak závislá od personálnych kapacít, ochoty nielen získavať, ale aj dávať. Cena aktivít je preto ďaleko výhodnejšia než suma, ktorú si za kurzy s obdobnou náplňou účtujú komerčné subjekty. Zámerom centier je ostať dostupnými pre všetkých bez ohľadu na ich sociálne zázemie. Práve to vníma Soňa Holíková ako jeden z najväčších problémov. Centrá zväčša platia komerčné nájomné, nezanedbateľná je aj cena energií.  „ Sme postavení na dobrovoľníctve rodín. A vždy je obava, či to zvládneme s tímom dobrovoľníkov,“ dodáva S. Holíková.

Nie vždy sú samosprávy podporou

Ako samostatné občianske združenia bez priameho napojenia na rozpočty miest a obcí svoj chod zabezpečujú z verejných zbierok, sponzorstva, každoročne sa uchádzajú o 2 percentá z daní, vyhľadávajú grantové výzvy. Neraz suplujú samosprávu v poskytovaní služieb pre rodiny. Je paradox, že samospráva nie všade javí záujem o tieto centrá, a to napriek tomu, že vehementne proklamuje prácu s rodinou.  „Dvadsať rokov to vysvetľujeme a stále sa stáva, že samospráva nechápe, že služby pre rodiny nie sú jasle/škôlka. To je služba pre rodičov, aby mohli ísť do práce.  My nie sme zariadenie pre deti a nechceme napĺňať znaky škôlky, kde sa deti odkladajú. Materské centrá poskytujú zázemie celej rodine najmä v čase, keď príde do rodiny nový člen a prichádzajú nielen radosti, ale aj starosti,“ upozorňuje S. Holíková.

Z rodičovského náručia do kolektívu

To, že sa dieťa v materskom centre zúčastňuje všetkých aktivít so svojím rodičom, mu umožňuje nadväzovať prvé sociálne kontakty bez strachu z odlúčenia. Je to jeho príprava na neskorší vstup do kolektívneho zariadenia. Ten, samozrejme, nemusí byť bezproblémový. Je však predpoklad, že dieťa, ktoré okrem blízkeho rodinného prostredia malo pravidelný kontakt aj s cudzími deťmi a dospelými, nebude mať extrémne adaptačné problémy v predškolskom zariadení. Materské centrum ho totižto pripraví aj na nutnosť vedieť sa podeliť s ostatnými, trpezlivo počkať, kým sa ukončí jedna aktivita a začne druhá, uložiť po sebe hračky, rešpektovať hranice priestoru určeného na hranie, stravovanie, edukačné činnosti. Dieťa spozná potrebu rešpektovať mantinely vytýčené inou autoritou než je matka, resp. rodinný príslušník. Prínosom je kontaktovanie sa s deťmi rôznej vekovej kategórie možnosť byť vzorom pre mladších a učiť a od starších. To všetko sú zručnosti, ktoré môže neskôr zúročiť v rovesníckom kolektíve už bez rodičovskej prítomnosti.

Priestor podpory, pomoci a rozvoja pre matky

Možno menej sa už hovorí o tom, že materské centrum je aj priestorom pre neformálne vzdelávanie matiek. Prednášky či odborne vedené workshopy má v ponuke takmer každé centrum.

Istým druhom rozvoja rodičovských kompetencií je samotné kontaktovanie sa s ostatnými rodičmi a sledovanie ich reakcií na správanie sa dieťaťa. Mnohé matky priznávajú, že je pre ne užitočná spätná väzba na ich prístup k dieťaťu, ktorú môžu odčítať z verbálnych či neverbálnych prejavov ostatných. V materskom centre totižto neustále vstupuje do interakcií nielen dieťa, ale aj rodič.

Samotná Únia zastrešuje viaceré vzdelávacie aktivity. Len nedávno bolo ukončené úspešné certifikované vzdelávanie v Montessori pedagogike. Aktuálne je Únia zapojená do   medzinárodného projektu Axees. Projekt v trvaní dvoch rokov má za cieľ zvýšiť pracovné, sociálne a digitálne kompetencie dospelých žien pre ich lepšie začlenenie do pracovného procesu. Materské centrá sú tiež priestorom pochopenia a pomoci ženám – matkám, ktoré sa  ocitnú v náročnej situácii. Únia materských centier preto spustila projekt poradne pre  ženy ohrozené domácim násilím. Chce sa tiež aktívne podieľať na edukácii žien v tejto oblasti.

Materské centrum inšpiruje

Podľa S. Holíkovej vám materské centrá otvoria nový svet rovnako, ako vám deti priniesli nový rozmer do života; máte možnosť vyskúšať si to, čo by ste si vo vašej predchádzajúcej práci nemohli dovoliť. Spomína si napríklad na právničku, ktorá  učila ostatné mamičky vyrábať šperky, na zdravotnú sestru, ktorá pre svoje centrum začala písať projekty.  „Mali sme personalistku, ktorá sa nakoniec uchytila vo fundraisingu, pre ktorý akoby bola stvorená. Materské centrum  dáva možnosti, ak sama chcete.“ Aj to môže byť inšpirácia, prečo vyhľadať to najbližšie.

S. Polgárovú k založeniu centra nemotivovala len potreba nezostať izolovaná. Túžila sa realizovať aj počas materskej dovolenky. Ako sama hovorí, nadobudla bohaté skúsenosti s organizáciou aktivít a akcií, získala prehľad v legislatíve.  „Bola som síce na materskej dovolenke, ale profesijne som rástla.“

Nechcú súperiť

Materské centrá vo všeobecnosti predstavujú otvorenú a priateľskú komunitu. Vzájomne sa inšpirujú, motivujú, poskytujú si poradenstvo pri riešení vzniknutých problémov.

V Banskej Bystrici sú aktívne dve centrá – MC Mamina a RC Hviezdička. Podľa slov S. Polgárovej si tieto nekonkurujú, ale naopak, pomáhajú si. Nerobia rovnaké aktivity, skôr sa snažia koordinovať svoju činnosť tak, aby banskobystrickým mamičkám ponúkli čo najširšiu paletu aktivít. Spoločne organizujú veľké podujatia, akým je napríklad  Míľa pre mamu. „Takéto kooperatívne fungovanie je však vlastné všetkým centrám, ktoré pôsobia v rámci jedného mesta,“ prízvukuje S. Polgárová.

Príbeh Baby salsy

Slavka Polgárová stojí aj za dnes už rozšírenou Baby salsou. Na tancovanie s dojčaťom v nosiči v latinskoamerických rytmoch ju inšpiroval televízny príspevok. Keďže jej v centre chýbala  aktivita pre maminky s najmenšími detičkami, začala.  „Na stretnutiach Únie zdieľame svoje aktivity. Baby salsa zaujala a tak som tento svoj krúžok preformovala do vzdelávacej aktivity – workshopu.“ Raz ročne robí workshop pre štatutárky centier, ktoré o takúto aktivitu majú záujem. Následne školí nové lektorky Baby salsy.  „Ak je inštruktorka maminka, ktorá po rodičovskej dovolenke ide do práce, potom je udržateľnosť aktivity v centre možná len tak, že si nájde svoju nasledovníčku,“ vysvetľuje.  Tak je to ale vlastne so všetkými aktivitami. A aj samotnými centrami. Ak si koordinátorky centier pred ukončením svojej rodičovskej dovolenky nenájdu pokračovateľky, centrum zväčša stráca perspektívu svojho ďalšieho fungovania. Tento stav je však, našťastie, pomerne ojedinelý.

Míľa pre mamu

Materské centrá – stoja za nimi (zväčša) matky, sú (najmä) pre mamy a ich deti a sú predovšetkým o nich.  Deň matiek si každoročne pripomínajú podujatím  Míľa pre mamu. Tohto roku, 12. mája 2018, bude vo viacerých mestách organizovaný už jeho 15. ročník. Ako hovorí S. Holíková:  „Tento ročník je venovaný všetkým mamám sveta. Sme tak rozdielne, ale každá z nás chce to isté – vychovať svoje deti, čo najlepšie. Pre každú z nás je najväčším strachom strach o naše deti.  Či už sú malé alebo veľké. Súčasnosť ukazuje, že sú stále dôvody,  prečo sa báť….“