english
skratky

Partner projektu APR

výhody rodičovského vzdelávania v MC

Prostredie materských centier je pre kurz "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému", ale aj samotné APR, najvhodnejšie z dôvodov:

  • MC/RC sú občianske združenia, dobrovoľnícke iniciatívy, ktorých poslaním je vytvárať bezpečný, neformálny, otvorený priestor pre rodičov s deťmi. Veľmi často prichádzajú do MC i budúci rodičia. V tomto priestore prirodzene vznikajú možnosti pre neformálne učenie – výmenu rodičovských skúseností a postojov, pozorovanie a nápodobu rodičovských techník a pod.
  • Výchova detí v MC/RC sa zameriava na hodnoty (solidarita, spolupatričnosť, skupinová hra, vzájomná pomoc, akceptovanie rozdielností...)
  • Rodičia vplyvom prítomnosti iných rodičov svoj výchovný prístup spontánne korigujú, alebo sa môžu inšpirovať inými rodičmi.
  • Rodičovský vzor je iný ako doma - deti v MC/RC vidia svoju matku ako komunikuje, vzdeláva sa, pomáha, organizuje, verejne sa angažuje...)
  • V MC diskusie o výchove detí prebiehajú spontánne. Rodičia pritom majú možnosť konfrontovať vlastné výchovné metódy s metódami iných rodičov. Priamo „v teréne" môžu analyzovať a hodnotiť iné rodičovské štýly a posúdiť ich ako účinné alebo nevyhovujúce.
  • Skutočnosť, že MC/RC sú optimálnym prostredím pre rodičovskú výchovu a socializáciu dieťaťa v útlom veku potvrdzujú aj výskumné dáta Dopadovej štúdie vplyvu MC/RC na matku a dieťa.
  • Rodičovské vzdelávanie v MC/RC je lokálne ľahko dostupné, u väčšiny aktivít rodičovského vzdelávania je samozrejmosťou možnosť prísť aj s dieťaťom, MC/RC je vybavené aj pre pobyt s dieťaťom (herňa, zázemie pre dojčenie, kŕmenie, prebaľovanie a pod.), pokiaľ rodičia MC/RC navštevujú pravidelne, prichádzajú za vzdelávaním do známeho prostredia, známej komunity, vzdelávanie v MC/RC je finančne dostupnejšie ako u komerčných poskytovateľov, realizácia vzdelávania je často dotovaná dobrovoľníckou prácu a grantovou podporou.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.