Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Všetko o materskom centre
ČO JE MATERSKÉ CENTRUM?
14. 8. 2006 13:49

MC webČo sú to materské centrá?

Sú to podporné neziskové zariadenia pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Vznikajú „zdola“, t.j. zakladajú ich spontánne predovšetkým ženy na materskej dovolenke, ktoré sa zároveň stávajú na určité obdobie ich manažérkami. Pretože ich spájajú rovnaké problémy a potreby, MC fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

Vznik:
Do roku 1998 – rôzne neformálne skupiny matiek s deťmi
Po roku 1998 – občianske združenia (v súčasnosti cca 80 MC)

Dôvody vzniku MC:
 • zánik trojgeneračného modelu výpomoci a poradenstva
 • niekoľkoročná sociálna izolácia žien, strata zručností, sebavedomia a kontaktov v rámci svojej profesie
 • nedostatok inšpirujúcich zariadení a bezpečných ihrísk pre deti v prvých rokoch života
 • nevšímavosť, neochota pomôcť až arogancia zo strany verejnosti k matke s dieťaťom, rôzne typy bariér a zákazov pre vstup s kočíkom, materské komplexy z pocitu „prekážania“
 • zákony, ktoré nemotivujú mať deti a neumožňujú žene slobodnú voľbu – zostať s dieťaťom doma alebo sa vrátiť do zamestnania

Poslanie MC:
pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom. Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. MC vytvárajú motivačné prostredie:
 • pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov
 • pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí k znášanlivosti
 • pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo
 • pre osobnostný rast, čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance
 • pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu
 • pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov

Aktivity MC predstavujú:

 Fungujúci komunitný model sociálnej prevencie
V MC sa stretávajú rodiny s malými deťmi, nezamestnané ženy, dôchodcovia a iné skupiny bez ohľadu na rasu, sociálne postavenie, zdravotný stav apod. Pripravujú a participujú na spoločných aktivitách zjednocujúcich rodinu a komunitu – kultúrne, spoločenské a športové podujatia, spoločné brigády, projekty. Participatívnym včlenením do aktivít pre ne zaujímavých; posilnením vedomia v ich vlastné schopnosti; a umožnením sa realizovať; dosahujú MC na Slovensku i v zahraničí unikátne výsledky pri predchádzaní sociálno-patologickým problémom najmä žien na materskej dovolenke.

 Flexibilnú reakciu na potreby rodín s malými deťmi
MC – to sú priestory osobitne upravené a skrášlené matkami a ich manželmi, aby vyplnili obrovskú medzeru v infraštruktúre pre rodiny s deťmi. MC – to sú aj skupinky nadšencov – dobrovoľníkov (opäť prevažne matiek na materskej dovolenke), ktoré si navzájom poskytujú základné služby – kurzy a školenia zamerané na zvyšovanie zručností (napr. jazykové, počítačové kurzy, ručné práce, tréningy v oblastiach nevyhnutných pre opätovné zaradenie sa do pracovného procesu), opatrovanie detí apod. Lokálne MC okolo seba sústreďujú odborníkov, ktorých bezplatné poradenstvo, napr. v oblastiach sociálno – právnej, psychologickej, lekárskej, je pre mladé rodiny veľmi dôležité a deficitné. – viď príloha – aktivity modelového MC, ktoré je ukážkou škály činností prebiehajúcich vo väčšine MC.

 Ochotu a kapacity pomôcť pri riešení problémov týkajúcich sa vecí verejných a aktivizovať občianske vedomie
MC sa stali vo svojej komunite istou „avangardou“, ktorej sa podarilo rozhýbať často driemajúce sídliská, alebo mestečká. Vychádzajúc z prirodzených a základných potrieb detí a ich rodičov MC iniciovali úpravu svojho okolia a priniesli „vzruch“ prostredníctvom aktivít a podujatí s prístupom aj pre ostatných záujemcov. Predstaviteľky MC si uvedomujú dôležitosť aktívne sa podieľať na správe vecí verejných, nakoľko sa ich bezprostredne dotýkajú. MC vedia formulovať, čo je treba v ich okolí zlepšiť, chcú aktívne prispieť k pozitívnej zmene a svojím konaním vedia inšpirovať okolie. Cez svojich rodičov sa aj deti stávajú citlivejšie a vnímavejšie k potrebám ostatných a zaujímajú sa ako „to funguje“ v spoločnosti. Keďže MC sú otvoreným priestorom, pocit zmysluplného naplnenia i uplatnenia tu nájdu i skupiny „odsúvané“ spoločnosťou – rómske rodiny, dôchodcovia, nezamestnaní a pod.

 Kapacity na spoločenskú a profesijnú integráciu matiek na materskej dovolenke
V našej spoločnosti sú to najčastejšie ženy, ktoré idú po narodení dieťaťa na materskú dovolenku. Aby sa mohli tomuto krásnemu poslaniu naplno a s radosťou venovať, je nevyhnutné vytvoriť im podmienky. Podmienky, ktoré znížia ich pocit izolácie, ktorý nezriedka vyúsťuje do psychických ochorení; podmienky, ktoré im umožnia byť dobrou matkou a súčasne plnohodnotnou súčasťou spoločnosti počas aj po materskej dovolenke. M C tvoria najčastejšie ženy – matky pre ženy – matky, a preto sú najefektívnejším spôsobom ich integrácie. Ženy v nich spoluvytvárajú svoje prostredie, svojpomocou sa učia aj pomáhajú cez konkrétne aktivity načrtnuté vyššie. Prostredníctvom takéhoto zapojenia čas strávený na materskej dovolenke nie je časom stagnácie, či už profesionálnej, alebo ľudskej – naopak, zapojenie sa do aktivít v MC prispieva k nadobudnutiu mnohých zručností a schopností, čo v konečnom dôsledku posilňuje nielen sebavedomie žien, ale posilňuje aj súdržnosť a kvalitnejšie fungovanie rodín.

 Know-how na efektívne využitie zdrojov v oblasti preventívnej rodinnej politiky a rodičovskej výchovy dlhodobo využívaný v zahraničí
Model MC vznikol ako vedecký sociologický koncept v 70-tych rokoch v Nemecku, odkiaľ sa rýchlo rozšíril do ďalších krajín najmä západnej Európy. V súčasnosti funguje viac ako 770 materských centier po celom svete. Slovenské MC úzko spolupracujú s českou sieťou MC a osobitne inšpiratívna je spolupráca s nemeckými MC v rámci medzinárodnej siete MINE. Podnetná je ich spolupráca s miestnymi samosprávami, ktorá je postavená na skutočnosti, že MC sú súčasťou „preventívnej politiky štátu“ a vytváranie podmienok na zdravý rodinný život je pre štát výhodnejšie, než prostriedky na nápravu súvisiacich „škôd“.

Prečo by si materské centrá zasluhovali pozornosť a podporu zo strany samosprávnych a štátnych orgánov?
 • sú jednoduchým a veľmi efektívnym nástrojom na odstraňovanie následkov rýchlych sociálnych zmien
 • suplujú činnosť rôznych inštitúcií, dopĺňajú chýbajúce miesta v sociálnom systéme pomoci
 • sú samoregulačné pri nízkych nákladoch
 • motivujú ľudí pasívne nečakať na pomoc zvonku
 • flexibilne reagujú na zmenu potrieb a pomerov
 • chcú spolupracovať a tým skvalitňovať prácu iných subjektov zameraných na rovnakú cieľovú skupinu (zdravotnícke zariadenia, občianske poradne, podnikatelia...)
 • prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 27. 10. 2009 o 11:38.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.