Všetko o materských centrách
www.materskecentra.sk

Úvodná stránka

Materské centrá

Fotogalerie

Materské centrá »» Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac
Úvod
20. 2. 2008 09:17

Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac…
- materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitosti na trhu práce

Programový dokument: IS EQUAL
Názov priority: Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporovanie pracovnej desegregácie
Opatrenie: 4.1. Rodový výskum, rodový audit, rodová senzibilizácia ako prostriedky dosiahnutia rovnosti žien a mužov na trhu práce.
Kód projektu ITMS: 15140100007

„Tak ako rodina, výchova detí a domácnosť potrebujú mužský princíp, tak i trh práce a rozhodovacie procesy potrebujú princíp ženský. Keď nie je medzi týmito princípmi primeraná rovnováha, spoločnosť nie je zdravá a dopúšťa sa vážnych, niekedy až osudných omylov…"

Sumár projektu:
Projekt bol vytvorený rozvojovým partnerstvom Veneta, ktoré zastupuje, okrem Únie materských centier (spolu s 12 členskými materskými centrami), Inštitút pre verejné otázky a Akadémia vzdelávania. Projekt je realizovaný na dvoch úrovniach:

1. Na úrovni individuálnej podpory žien v materských centrách, ktorá zahŕňa vzdelávanie, možnosť sebarealizácie, prístup k informáciám, tvorivé dielne, zriaďovanie kioskov trhu práce, referencie pre zamestnávateľov… Jej súčasťou je i edukačný program s cieľom zamerať výchovu detí v rodinách k akceptovaniu rozdielov medzi ľuďmi, k vnímaniu rozdielov ako výhody, ako nástroja k vyššej kreativite (CD nosič „Farby“ s leporelom)

2. Na úrovni spoločenskej, ktorej cieľom je:

  • iniciovať diskusiu o postavení a situácii žien -matiek na trhu práce

  • participovať na úrovni legislatívnych mechanizmov, ktoré by posilňovali princíp rovnosti v prístupe k práci, pracovným pozíciám a odmeňovaniu žien

  • vytvárať citlivú klímu pre spomínané zmeny na strane zamestnávateľov a prorodinnú kulturu vo firmách prostredníctvom senzibilizačných PR aktivít

Problém: Absentujúca alebo slabá podpora žien na materskej „dovolenke“ a ich nedostatočné spoločenské uznanie, problematický návrat žien-matiek na trh práce, chýbajúce inštitucionálne zázemie, legislatívna podpora, dostupnosť otvorených služieb pre rodiny

Ciele projektu:

  • Stimulovať a vplývať na verejný diskurz o postavení žien – matiek na trhu práce na celoslovenskej a regionálnej úrovni

  • Participovať na vytváraní legislatívnych mechanizmov pre uplatnenie princípu rovnosti šancí v prístupe k zamestnávaniu, pracovnému zaradeniu a ohodnoteniu žien

  • Napomáhať k budovaniu citlivejšej klímy pre spomínané zmeny na strane zamestnávateľov a verejnosti prostredníctvom mediálnej kampane, PR aktivít a edukačných programov rodiny v materských centrách.

Hlavné aktivity:
1. Sociologický výskum:
Únia materských centier (ďalej UMC), ktorá zastrešuje viac ako 50 materských centier (ďalej MC) z celého Slovenska, disponuje rozsiahlym potenciálom skúseností a možností pre mapovanie situácie žien – matiek a mladých rodín. UMC svojou dvojitou stratégiou terénneho výskumu v 20 MC na celom Slovensku chce poskytnúť užitočné informácie o príčinách porušovania rovnosti príležitostí na trhu práce, o možnostiach ich eliminácie cez legislatívny proces. Výskumné aktivity projektu sú koordinované projektovým tímom Inštitútu pre verejné otázky.

2. Vzdelávanie líderiek z 12 MC:
Vzdelávací program, ktorého garantom je Akadémia vzdelávania, je zameraný na získanie a posilňovanie PR zručností líderiek s cieľom skvalitniť prezentáciu organizácie, komunikáciu s verejnosťou pri realizácii senzibilizačných programov, úspešného oslovovania zamestnávateľov pri výskumných aktivitách a efektívnejšieho vyjednávania týkajúceho sa udržateľnosti MC s decízormi.

3. Kiosky v 12 MC:
Materské centrá zapojené do projektu poskytujú vo svojich priestoroch prostredníctvom informačného panelu a prístupu na internet aj informácie o voľných pracovných miestach na trhu práce v danom regióne i v iných regiónoch Slovenska. Informujú o možnostiach zvyšovania odbornosti, rekvalifikácie, získavania nových znalostí / zručností. Poskytujú informácie o zamestnávateľoch, ktorí sú príkladom dobrej i zlej praxe v oblasti prorodinne orientovanej firemnej rodinnej politiky.

4. Edukačný program v MC:
Aktivita zahŕňa cyklus diskusií o výchove detí v súčasnom svete v rámci medzinárodnej kampane : „Ako chceme vychovávať naše deti“ , súčasťou ktorej je i medzinárodná konferencia. Ďalšou aktivitou je výroba multimediálneho CD nosiča „Farby“, ktoré prostredníctvom hudby, textov a obrázkov napomáha porozumieť rozdielom medzi ľuďmi a vnímať ich ako pozitívum.

5. Mainstreamingové aktivity:
Mainstreaming projektu sa realizuje rôznorodými aktivitami na vertikálnej i horizontálnej úrovni. Ich cieľom je ovplyvniť legislatívny proces, verejnú mienku, prorodinnú kultúru u zamestnávateľov, šírenie konceptu MC a podporu ich udržateľnosti.

Partneri projektu

Aktivity ÚMC

Výstupy


logo EQUAL logo ESF logo Veneta
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.