Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Napísali sme o sebe
NÁŠ PROJEKT ZÍSKAL PODPORU! alebo Mamy a www.
13. 7. 2006 10:25

jún 2006
júl 2006
august 2006
september 2006
október 2006

pdf Harmonogram akrivít (PDF)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásilo aj na jeseň v roku 2005 verejnú výzvu na predkladanie projektov pre nasledujúce priority:

podpora vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva,
podpora tvorby a šírenia digitálneho obsahu, ktorý zvýši pripravenosť širokých skupín obyvateľstva na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti.

Na výzvu zareagovali oprávnení žiadatelia predložením 49 projektov. Komisia na vyhodnotenie a výber projektov nemusela vyradiť pre nesplnenie termínu podania projektu do 31.10.2005 ani jeden projekt. 3 projekty boli vyradené pre nesplnenie kritérií na oprávnené náklady v zmysle Metodického pokynu (predkladatelia požadovali hardvér). Komisia vybrala na základe stanovených kritérií 42 projektov. Komisia skonštatovala, že projekty mali vysokú úroveň a svojou realizáciou napomôžu v procese informatizácie Slovenska.

Jedným z úspešných projektov bol aj projekt Mamičky www.každom veku, ktorý vypracovali Martina Adamkovičová zo Správnej rady Únie materských centier a Lucia Mušková, šéflektorka projektu. Chcete vedieť o našom projekte viac? Čítajte ďalej!

Mamičky www.každom veku

Termín realizácie: Apríl – December 2006
Miesto realizácie/lokalita: Slovensko
Ciele projektu:
• Pripraviť špeciálny kurz na získanie základných zručností práce s počítačom a internetom pre ženy na rodičovskej dovolenke, prispôsobený obsahovo ako aj organizačne ich špecifickým potrebám
• Umožniť min. 600 ženám na materskej a rodičovskej dovolenke získať základné zručnosti v práci s počítačom a internetom a poskytnúť im prehľad www stránok na slovenskom, príp. českom internete, zameraných na oblasť materstva, žien a rodiny a obsahujúcich užitočné a praktické informácie pre ich každodennú potrebu
• Prostredníctvom získania digitálnej gramotnosti a naučenia sa ju využívať v bežnom praktickom živote zlepšiť možnosť nájdenia a získania kvalifikovanej práce žien po ich návrate z rodičovskej dovolenky a odstránenie handicapu digitálnej priepasti
• Vybudovať systém vzdelávania prostredníctvom vyškolených kvalifikovaných lektoriek z materských centier, zastrešovaných Úniou materských centier, ktorý bude využívaný aj naďalej po skončení projektu

Cieľové skupiny(komu je projekt určený):
• Ženy na materskej a rodičovskej dovolenke v rámci celej SR , ktoré navštevujú MC (členstvo v materskom centre však nie je podmienkou)

Súčasný stav:
Digitálna gramotnosť.
Digitálna gramotnosť v súčasnosti zohráva významnú úlohu v konkurencieschopnosti každého človeka na trhu práce. Podľa prieskumu IVO o digitálnej gramotnosti na Slovensku je rizikovou a ohrozenou skupinou najmä staršia, menej vzdelaná, ekonomicky neaktívna a rurálna časť populácie. Úroveň digitálnej gramotnosti ako aj povedomie o význame a užitočnosti moderných IKT v bežnom živote sú v tejto skupine nízke. V tejto skupine sa nachádza aj časť žien na materskej a rodičovskej dovolenke. Ide najmä o ženy s nižším vzdelaním, v rurálnejších a ekonomicky slabších oblastiach. Preto práve digitálna gramotnosť je jednou z oblastí, v ktorej sa veľmi akútne pociťuje potreba poskytnúť mamičkám potrebné zručnosti a vzdelanie. Ide najmä o získanie základných zručností práce s internetom, nakoľko prísun správnych a aktuálnych informácií a rýchla komunikácia prostredníctvom e-mailu je pre ne veľmi potrebná a užitočná. Nízka digitálna gramotnosť totiž nie je pre ne len handicapom pri ich následnom začlenení sa na trhu práce, avšak znamená aj znížený prísun praktických, potrebných a užitočných informácií počas samotnej materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré sa ich priamo týkajú (napr. informácie o možnostiach a finančných príspevkoch pre matky, legislatíva, lekárske informácie, zdravie a výživa, starostlivosť o dieťa, výmena skúseností s inými matkami, zaobstaranie a výmena rôzneho potrebného tovaru cez inzeráty, zapájanie sa do rôznych diskusií a pod.). Napriek ich príslušnosti k skupine, ohrozenej digitálnou priepasťou, je v tomto smere dôležitý a perspektívny ich mladší vek a vyšší záujem o vzdelávanie vzhľadom na snahu uplatniť sa na trhu práce.

Bariéry pri vzdelávaní žien na materskej dovolenke.

Ženy na materskej a rodičovskej dovolenke majú pri svojom vzdelávaní handicap, predstavovaný nielen ich obmedzenými časovými a finančnými možnosťami, ale aj potrebou byť neustále pri dieťati, čo pri klasických typoch kurzov nie je možné a zohľadnené. Nie každá mamička má možnosť opatery dieťaťa inou osobou, kým navštevuje kurzy. Tieto obmedzenia sa snažia eliminovať materské centrá, ktoré hľadajú spôsoby ako poskytnúť mamičkám rôzne možnosti kurzov v rôznych oblastiach bez toho, aby museli byť odlúčené od svojho dieťatka. Je potrebné neustále hľadať taký spôsob vzdelávania, ktorý je prispôsobený ich potrebám a zároveň si vyžaduje čo najmenej času a peňazí na získanie potrebných vedomostí a zručností.

Informatizácia materských centier.

V súčasnosti prebieha informatizácia materských centier. Slovak Telecom, a.s. poskytuje približne 50 materským centrám, združeným v Únii materských centier (ÚMC) a vybaveným počítačom bezplatné pripojenie do internetu na 2 roky. Cieľom tohto daru a spolupráce ST a ÚMC je informatizácia materských centier, zvýšenie digitálnej gramotnosti a sprístupnenie všetkých potrebných informácií a komunikácie, nachádzajúcej sa na internete pre mamičky združené v materských centrách. Materské centrá sa tak budú môcť zapojiť do procesu informatizácie spoločnosti aktívnejšie a zabezpečiť svojim členkám potrebné a kvalitné informácie, zapojiť ich do rôznych aktivít a projektov a tým zvýšiť aj ich kvalitu života. Pripojenie na internet je základným predpokladom informatizácie, veľmi dôležitým krokom je však súčasne umožniť mamičkám získať základné zručnosti pre prácu s počítačom a internetom a tiež získať prehľad o obsahu na internete, ktorý sa ich týka a je pre ne potrebný a užitočný. Vzhľadom na bariéry pri vzdelávaní žien na rodičovskej dovolenke (viď predošlý odstavec) si však toto vzdelávanie vyžaduje špecifický organizačný a obsahový prístup. Vybudovanie systému vzdelávania prispôsobené potrebám žien na rodičovskej dovolenke a jeho pilotné odskúšanie v praxi je predmetom tohto projektu.

Vytvorenie špecifických vzdelávacích kurzov pre ženy na rodičovskej dovolenke.

Od júna 2005 prebieha celoslovenský vzdelávací projekt www.každom.veku. Sú to trojhodinové kurzy internetu, ktoré sa zameriavajú na čo najjednoduchšie a najefektívnejšie poskytnutie základných zručností práce s internetom a počítačom ľuďom, ktorí doteraz takúto možnosť nemali, resp. z rôznych dôvodov (časových, finančných, bariéra strachu a pod.) ju doteraz nevyužili. 95% všetkých doterajších návštevníkov kurzov prejavilo s kurzami spokojnosť a odporučilo by ich aj ďalším osobám. Metodika kurzov bola vyvinutá špeciálne pre začiatočníkov odbornými lektormi, pôsobiacimi v oblasti vzdelávania v IKT, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s prácou so začiatočníkmi. Medzi týchto lektorov patria učitelia základných a stredných škôl, ktorí sa podieľali na tvorbe metodiky školení pre učiteľov základných a stredných škôl v Projekte informatizácie regionálneho školstva a realizujúcich tieto školenia učiteľov v praxi. Prevádzku kurzov zabezpečuje Akadémia vzdelávania, ktorá sa do projektu zapojila svojimi regionálnymi pobočkami a tiež lektormi v rámci celej SR a ktorá vlastní aj akreditáciu pre vzdelávanie v oblasti IKT. Vlastníkom know-how a sponzorom celého projektu je Slovak Telecom. Projekt sa realizuje pod záštitou ministra školstva SR László Szigetiho.

Kurzy internetu www.každom.veku sú svojim rozsahom vhodné aj pre vzdelávanie mamičiek, ktoré zatiaľ nemajú skúsenosti s IKT. Na základe spolupráce pri informatizácii materských centier Slovak Telecom je ochotný poskytnúť pre projekt know-how a metodiku, vybudovanú pre kurzy www.každom.veku. Z hľadiska obsahu je následne potrebná len ich malá modifikácia a rozšírenie tak, aby okrem samotných zručností poskytli účastníčkam aj prehľad špecifického internetového obsahu, potrebného a užitočného pre ženy na rodičovskej dovolenke. Z hľadiska organizačného je potrebné ich upraviť tak, aby sa zohľadnila požiadavka na starostlivosť o deti.

Najdôležitejšou časťou projektu je vyškolenie lektoriek priamo z materských centier, ktoré budú mamičkám – účastníčkam kurzov – môcť toto vzdelanie priblížiť spôsobom pre ne zrozumiteľným a veľmi blízkym. Pri ich školení a následnej certifikácii bude využitá spolupráca s vyššie spomenutými odbornými lektormi, ako aj Akadémiou vzdelávania, ktorí zaručia potrebnú odbornú úroveň a profesionalitu budúcich lektoriek. Vyškolenie lektoriek z materských centier je významným predpokladom úspešnosti celého projektu, nakoľko pri tomto type vzdelávania je veľmi dôležitou schopnosť empatie a pochopenia situácie účastníčok školení lektorkami.

Súčasťou projektu je následne pilotná fáza kurzov, keď sa novovytvorených špeciálnych kurzov pre mamičky bude môcť zúčastniť 600 mamičiek, ktorým bude tento kurz hradený z prostriedkov projektu.

Školy.

Materské centrá disponujú potrebným zázemím z hľadiska ľudských zdrojov a budú poskytovať lektorky. Nedisponujú však potrebnou technikou. (Očakáva sa priemerný počet 5 mamičiek na kurz.) Vzhľadom na potrebu sprístupniť toto vzdelávanie v rámci celej SR bude optimálnou spolupráca so školami, ktoré sú vybavené potrebnou technikou. Vytvorenie spolupráce medzi školami a materskými centrami má zároveň dlhodobý pozitívny dopad, nakoľko bude môcť byť využitá aj v ďalších projektoch a súčasne môže škola aktívne nadviazať komunikáciu s mamičkami svojich potenciálnych budúcich žiakov.

Ďalší rozvoj.
Cieľom projektu je vytvoriť dlhodobejšie udržateľný systém a vzdelávaciu infraštruktúru pre mamičky, ktoré by sa využívali aj v ďalších vzdelávacích aktivitách a pokračovali aj naďalej po skončení projektu zapojením ďalších mamičiek a škôl, ich vzdelávanie by bolo hradené buď z ďalších rozvojových programov, alebo z vlastných zdrojov.

Ak chcete o projekte vedieť ešte viac, napíšte na adresu badka@materskecentra.sk.

Do zlektorovania, mamičky :-)

…ALTERNATE TEXT……ALTERNATE TEXT……ALTERNATE TEXT…

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 6. 4. 2010 o 10:03.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.